Pensjonistene protesterer

03. mars 2011

Årsmøtet i LOP Sandnes og Jæren vil på det sterkeste protestere mot at Regjering og Storting gjentatte ganger belaster pensjonistene med reduserte inntekter og/eller økte avgifter og skatter, skriver årsmøtedeltakerne i en uttalelse som er sendt statsministeren, finansministeren og alle medlemmene i Stortingets finanskomite. Årsmøtet reagerer også på påstandene om pensjonistenes velstand og minner om at folketrygden tilsvarer bare omlag 51 prosent av den tidligere lønnen. 

Ved trygdeoppgjøret i 2008 ble pensjonene til mange pensjonister underregulert i forhold til lønns- og inntektsutviklingen i samfunnet ellers. Dette ble gjort for at de med lavest pensjon skulle få et ekstra tillegg. Fra 1. januar 2011 ble særfradraget for pensjonister over 67 år på kr 19.386 fjernet og fra samme dato ble trygdeavgiften på pensjon økt fra 3 til 4,7 prosent. Dette er en avgiftsøkning som bare berører hver 3. pensjonist - ikke resten av befolkningen Alt dette fører til en omfordeling mellom pensjonister når det gjelder skattleggingen. En rimelig styrling av levekårene til de med liten eller ingen pensjonsopptjening, er etter Åsrmøtet i LOP Sandnes og Jærens sitt syn, en viktig samfunnsoppgave og ikke en særskilt oppgave for pensjonistene.

Årsmøtet vil ogsåprotestere mot ordbruken i offentlige dokumenter. I stortingsproposisjonen kan en bl.a. lese: "... disse har generelt god skatteevne og relativt stor formue og kapitalinntekt." Årsmøtet vil minne om at folketrygden utgjør ca. 51 prosent av den lønnen en hadde som yrkesaktiv.