Pensjonsoppgjøret 2014

20. mai 2014

Det er nå klart av alderspensjonister får en lønnsøkning på 2,89 prosent fra 1. mai. For yrkesaktive er prosentsatsen 3,3. Dette betyr at det fortsatt henger igjen et etterslep for pensjonistene, men årets drøftinger ga en ekstra uttelling i et etterslep på 0,40 prosent.

  I forhandlingsmøtet ble det fra LOP og de andre yrkesorganisasjonene gjort en protokolltilførsel der man bad om at underreguleringen av pensjonisters lønn må tas opp i forbindelse med evalueringen av pensjonsreformen fram mot 2017.

  Statsråd Robert Eriksson uttalte at han hadde registrert at pensjonsreformen hadde gitt utilsiktede virkninger, og sa seg villig til å se nærmere på dette i forbindelse med evalueringen av reformen.

  LOP får stadig henvendelser fra medlemmer som merker virkningen av underreguleringer etter at reformen trådte i kraft. LOPs leder Kjell Edvard Helland (bildet) er fornøyd med årets resultat, men ser fram til at hele etterslepet av underreguleringen kompenseres. Helland er positiv til statsrådens uttalelser  om de uheldige virkningene som reformen har ført til.
Kjell-Helland.jpg