Program 2011-14 vedtatt

25. juni 2011

Landsmøtet har akkurat vedtatt program og retningslinjer for kommende lansmøteperiode. Følgende grunnsyn og verdigrunnlag ligger fast: Pensjonister har krav på å bli behandlet på lik linje med andre borgere. Ingen skal kunne diskrimineres på grunnlag av alder eller manglende aktivitetsevne. Det er et samfunnsansvar å legge til rette for at pensjonister kan delta aktivt i samfunnet ut fra interesser og forutsetninger. Pensjonister har krav på sin del av velstandsutviklingen i samfunnet på linje med yrkesaktive. Eldreomsorgen må ha tilbud som ivaretar daglige behov og menneskelig verdighet . Det kursiverte er i tråd med gjeldende prinsipprogram. Les de prioriterte arbeidsområdene og vedtatt strategi på Les mer I. Styrking av LOP 1. Medlemstall/verving: En stabil og økende medlemsmasse er en forutsetning for tyngde bak uttalelser, innspill, påvirkningsinitiativ overfor politiske og administrative myndigheter på alle nivå og en rimelig grad av økonomisk armslag i organisasjonsarbeidet. Vervingsarbeid på både sentralt og lokalt nivå.

2. Kontakt og kommunikasjon med lokallagene: Lokallagene utgjør grunnmuren i LOP. Tilbakemeldinger tyder på et konstant behov for møteplasser, internt mellom lagene og mellom lokalt og sentralt nivå - både fysisk og via post og nett. En kontinuerlig oppgave for sentralstyret og lokallagsstyrene.

3. Synlighet i media og samfunn: En utfordring å gi LOP en synlig plass blant meningsytere, debattanter og initiativtakere i det offentlige rom - både generelt og når det gjelder saker som angår eldre. Kontinuerlig arbeid med synlighet og omdømmebygging - herunder vurdering av ekstern bistand. II. Sentralt påvirkningsarbeid 1. Pensjons- og skattespørsmål: Viktig å sørge for gode kontakt- og informasjonslinjer mot politiske og administrative myndigheter, for til enhver tid å være oppdatert til å kunne gi innspill i alle viktige saker som gjelder eldre.

2. Helse og omsorg. (Se nedenfor). III. Lokal påvirkning 1. Helse og omsorg: På lokalt nivå er det viktig at LOP kan markere seg gjennom lokallagene ved å være oppdatert på kommunal og annen lokal aktivitet på området og ta tak i saker som er aktuelle og viktige samt trivselsfremmende for medlemmene. Sentralstyret vil støtte opp om dette arbeidet. IV. Styrking av sekretariatet i LOP 1. Økt og mer allsidig kompetanse og kapasisitet: Som en sentral del av LOPs ansikt utad og en viktig instans for sentralstyrets arbeid, må sekretariatet styrkes både kapasitetsmessig og kompetansemessig for å kunne ivareta saksbehandling, informasjon og omdømmebygging. V. Medlemsservice 1. Rådgvning overfor enkeltmedlemmer: Positive erfaringer med rådgivning overfor enkeltmedlemmer innenfor pensjonsspørsmål og skifte/arvspørsmål åpner for å vurdere også andre områder som måtte være aktuelle for våre medlemmer.

2. Reisevirksomhet: Turutvalgets arbeid med reisevirksomhet bør kunne ses i sammenheng med de reisetilbud større lokallag gir. SENTRALSTYRET VIL ARBEIDE ETTER FØLGENDE STRATEGIER:

 1. Sentralt kommunisere med politiske og administrative myndigheter gjennom direkte kontakt/drøftinger og ved å gi uttalelser til viktige og aktuelle politiske saker på området før avgjørelser blir fattet.
 2. Lokalt holde seg a jour med situasjonen for eldre, påvirke til større åpenhet gjennom kontakt med media o.a., gi innspill til og fremme krav overfor kommunale myndigheter, være aktiv i og i forhold til eldrerådene.
 3. Styrke påvirkningsarbeidet gjennom kontakt med andre organisasjoner, for samarbeid og for korrdinering av innspill i viktige saker.
 4. Gjøre organisasjonen og arbeidsoppgavene synlige gjennom informasjon overfor media generelt og spesielt gjennom videreutvikling av Vi i LOP og lop.no.
 5. Styrke intern rådgivningskompetanse som tilbud til våre medlemmer, i pensjons- og rettighetsspørsmål og andre områder det måtte være behov for.
 6. Oppfordre til kursvirksomhet.
I. Styrking av LOP 1. Medlemstall/verving: En stabil og økende medlemsmasse er en forutsetning for tyngde bak uttalelser, innspill, påvirkningsinitiativ overfor politiske og administrative myndigheter på alle nivå og en rimelig grad av økonomisk armslag i organisasjonsarbeidet. Vervingsarbeid på både sentralt og lokalt nivå.

2. Kontakt og kommunikasjon med lokallagene: Lokallagene utgjør grunnmuren i LOP. Tilbakemeldinger tyder på et konstant behov for møteplasser, internt mellom lagene og mellom lokalt og sentralt nivå - både fysisk og via post og nett. En kontinuerlig oppgave for sentralstyret og lokallagsstyrene.

3. Synlighet i media og samfunn: En utfordring å gi LOP en synlig plass blant meningsytere, debattanter og initiativtakere i det offentlige rom - både generelt og når det gjelder saker som angår eldre. Kontinuerlig arbeid med synlighet og omdømmebygging - herunder vurdering av ekstern bistand. II. Sentralt påvirkningsarbeid 1. Pensjons- og skattespørsmål: Viktig å sørge for gode kontakt- og informasjonslinjer mot politiske og administrative myndigheter, for til enhver tid å være oppdatert til å kunne gi innspill i alle viktige saker som gjelder eldre.

2. Helse og omsorg. (Se nedenfor). III. Lokal påvirkning 1. Helse og omsorg: På lokalt nivå er det viktig at LOP kan markere seg gjennom lokallagene ved å være oppdatert på kommunal og annen lokal aktivitet på området og ta tak i saker som er aktuelle og viktige samt trivselsfremmende for medlemmene. Sentralstyret vil støtte opp om dette arbeidet. IV. Styrking av sekretariatet i LOP 1. Økt og mer allsidig kompetanse og kapasisitet: Som en sentral del av LOPs ansikt utad og en viktig instans for sentralstyrets arbeid, må sekretariatet styrkes både kapasitetsmessig og kompetansemessig for å kunne ivareta saksbehandling, informasjon og omdømmebygging. V. Medlemsservice 1. Rådgvning overfor enkeltmedlemmer: Positive erfaringer med rådgivning overfor enkeltmedlemmer innenfor pensjonsspørsmål og skifte/arvspørsmål åpner for å vurdere også andre områder som måtte være aktuelle for våre medlemmer.

2. Reisevirksomhet: Turutvalgets arbeid med reisevirksomhet bør kunne ses i sammenheng med de reisetilbud større lokallag gir. SENTRALSTYRET VIL ARBEIDE ETTER FØLGENDE STRATEGIER:
 1. Sentralt kommunisere med politiske og administrative myndigheter gjennom direkte kontakt/drøftinger og ved å gi uttalelser til viktige og aktuelle politiske saker på området før avgjørelser blir fattet.
 2. Lokalt holde seg a jour med situasjonen for eldre, påvirke til større åpenhet gjennom kontakt med media o.a., gi innspill til og fremme krav overfor kommunale myndigheter, være aktiv i og i forhold til eldrerådene.
 3. Styrke påvirkningsarbeidet gjennom kontakt med andre organisasjoner, for samarbeid og for korrdinering av innspill i viktige saker.
 4. Gjøre organisasjonen og arbeidsoppgavene synlige gjennom informasjon overfor media generelt og spesielt gjennom videreutvikling av Vi i LOP og lop.no.
 5. Styrke intern rådgivningskompetanse som tilbud til våre medlemmer, i pensjons- og rettighetsspørsmål og andre områder det måtte være behov for.
 6. Oppfordre til kursvirksomhet.
@