Regjeringen følger ikke opp Stortingets vedtak i førerkortsaken

27. mai vedtok Stortinget på nytt å be regjeringen oppheve kravet om helseattest for bilførere over 80 år, med virkning fra senest 1. august. Stortinget hadde den 9. februar i år vedtatt det samme, men regjeringen nektet da å følge opp stortingsflertallets vedtak. 

Etter at det siste vedtaket fra Stortinget kom har samferdselsminister Knut Arild Hareide vurdert hvordan dette skal følges opp. I juli kom det en pressemelding fra samferdselsministeren der Hareide sier at han ikke kommer til å følge Stortingets beslutning om å gjennomføre endringen i krav om helseattest innen 1. august.  

«Tryggheten til alle som ferdes i trafikken må ivaretas. En obligatorisk helseattest for eldre bilførere er et viktig virkemiddel for å sikre at de med førerrett oppfyller helsekravene, og dermed er trygge sjåfører. Å fjerne kravet til helseattest er en stor endring, og vi trenger mer tid til å gjennomføre dette på en forsvarlig måte» sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Legenes og de pårørendes rolle blir viktigere ved bortfall av helseattest skriver samferdselsdepartementet i pressemeldingen: «Ved bortfall av helseattest, vil legenes oppfølging av pasienter, meldeplikt og formelle vedtak om tilbakekall av førerrett bli viktigere. Dermed må legene og statsforvalterne, som følger opp meldinger fra legene, få god informasjon, og tilstrekkelig tid til å forberede seg på endringen. Pårørendes rolle vil også bli viktigere, og det er nødvendig med god informasjon om hvordan de kan følge opp nærstående og slektninger som av helsemessige grunner ikke bør kjøre bil».

Slik denne saken nå står, har samferdselsministeren bestemt at saken skal tas opp på nytt 1. oktober i år, og innen den tid skal Statens vegvesen og Helsedirektoratet utrede hvordan oppheving av kravet til obligatoriske helseattest for eldre bilførere kan følges opp. 
 

ivK9EIQV564EiAucDonYjghoagFXTDwxjEr2m1KE01wQ.jpg
@