Resolusjoner fra landsmøtet

15. juni 2014

LOPs landsmøte har enstemmig sluttet seg til tre resolusjoner. Her presenterer vi disse. Dette er viktige saker som LOPs nyvalgte sentralstyre vil arbeide for i landsmøteperioden vi nå går inn i.

   HER KAN DU LESE RESOLUSJONENE: Stønad til regelmessig tannkontroll er forebygging og vedlikehold! Tennenes helse i lov og forskrifter må sees på som annen helse, og kontroll av tennene hos tannlege må likestilles med annen helsekontroll. Landslaget for offentlige pensjonister mener at besøk hos tannlege må komme inn under ordningen med egenandel, slik som for besøk hos lege. Dette kan på sikt spare det offentlige for store utgifter til kostbar dekning for behandling av tannsykdommer. Derfor må det forebyggende tannhelsearbeidet styrkes ved å likestille stønad til tannhelsekontroll med annen helsekontroll!

    Språkproblemer i helsevesenet God kommunikasjon er en av de viktigste faktorene i et verdig helsetilbud. Når svært mange eldre melder om store språk- og kommunikasjonsproblemer hos helsearbeidere, er dette et samfunnsmessig problem som må løses raskt. Dessverre finnes det eksempler på at dårlige norskkunnskaper har fått fatale følger for liv og helse.

Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at de ansatte har de rette kvalifikasjoner for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver, herunder tilstrekkelige norskkunnskaper. Helsedirektoratet har gitt ut en rettledning som også innholder krav til språkferdigheter og kommunikasjonsevne for stillinger i helsevesenet. Landslaget for offentlige pensjonister mener at kravene til språkferdigheter og kommunikasjonsevne hos helsearbeidere må styrkes, og at alle helsearbeidere må innfri en klart definert standard for ferdigheter i norsk.

  LOP krever kvalifisert omsorg for syke eldre etter sykehusopphold Landslaget for offentlige pensjonister krever et krafttak i kommunene for kvalifisert omsorg for syke eldre etter sykehusopphold. Pasientene blir nå utskrevet tidligere i behandlingsforløpet, og skrives ofte ut selv om de er for dårlige til å være hjemme.

Alt for mange eldre opplever å få avslag på sykehjems- og rehabiliteringsplasser selv om de er aleneboende, syke og pleietrengende. Det er uakseptabelt at pasienter sendes hjem uten sikkerhet for trygg oppfølging med medisiner og behandling. Mange eldre pasienter med sammensatte lidelser får ikke pleie og omsorg på en god og verdig måte etter sykehusopphold.

Samhandlingsreformen fordrer at det finnes nødvendig antall sykehjems- og rehabiliteringsplasser til de som trenger det etter utskriving fra sykehus. LOP krever at dette følges opp i praksis.
index1.jpeg
@