Rettferd i behandlingskøen!

27. juni 2012

Landsmøtet debatterte den senere tids alarmerende innspill om at kutt i helsesektoren i hovedsak vil ramme eldre. Sto uro over utsiktene til å havne bakerst i behandlingskøen ble uttalt av delegatene som representerer ca 15 000 offentlige pensjonister. En enstemmig vedtatt uttalelse som uttrykker sterk protest mot diskriminering av eldre innen helsesektoren kan leses både på bokmål og på nynorsk på Les mer . bokmål) SKAL DE ELDRE STÅ SIST I BEHANDLINGSKØEN? Landsmøtet for Landslaget for offentlige pensjonister viser til at det har kommet frem synspunkter om at fremtidens kutt i helsetilbudet i stor grad skal tas fra de eldre. Bakgrunnen skal være at helsebudsjettet har steget enormt de siste årene, samtidig som det ikke finnes penger nok til å nyttiggjøre seg de medisinske kunnskapene som i stigende grad tilflyter oss eller dekke opp for de stadig økende trygdeutgiftene. Det vil innebære at man i økende grad må prioritere de pasienter som skal behandles, og velge vekk pasienter som ikke skal få behandling. Årsaken skal også være at den eldre del av befolkningen forbruker forholdsvis mye av helsebudsjettet. Landsmøtet minner om at levealderen har økt dramatisk de siste årene og helsetilstanden hos eldre er blitt bedre. En syttiåring i dag kan være like sprek som en femtiåring for 30 år siden. Landsmøtet mener at skal det prioriteres, må det tas hensyn til den fysiske og psykiske tilstand og ikke bare alder. Pasienter med kort forventet levealder og hvor kurativ behandling ikke kan gi så mye, må få lindrende behandling. Den må ikke prioriteres vekk. Vi vil også minne om at allmenntilstanden hos yngre mennesker holder seg ganske bra over lengere tid, mens den reduseres raskere hos eldre mennesker når de blir syke. Derfor vil hurtig behandling av eldre mennesker være svært viktig. Skjer ikke det, blir effekten av behandlingen dårligere og mer kostbar. Derfor mener Landsmøtet for offentlige pensjonister at de eldre skal få sin rettmessige plass i behandlingskøen, der det blir tatt hensyn til deres behov.

 

(nynorsk) SKAL DEI ELDRE STÅ SIST I BEHANDLINGSKØEN?   Landsmøtet i Landslaget for offentlege pensjonistar på Sola i dagane 24.-26.juni syner til at det har komme fram synspunkt om at kutt i helsetilboda i framtida i stor grad skal takast frå dei eldre.   Bakgrunnen skal vere at helsebudsjettet har auka enormt dei siste åra. Samstundes finst det ikkje pengar nok til å gjere seg nytte av dei medisinske kunnskapane som i aukande grad er til rådvelde eller dekke opp for dei stendig aukande trygdeutgiftene. Dette gjer at ein i større grad må prioritere dei pasientane som skal behandlast, og velje vekk pasientar som ikkje skal få behandling. Grunnen skal vere at den eldre delen av folket brukar etter måten mykje av helsebudsjettet. Landsmøtet i Landslaget for offentlege pensjonistar minner om at levealderen har auka mykje dei siste åra og helsetilstanden hos dei eldre har vorte betre. Ein syttiåring i dag kan til dømes vere like sprek som ein femtiåring for 30 år sidan. Landsmøtet meiner at skal det prioriterast, må det takast omsyn til den fysiske og psykiske tilstanden og ikkje berre alder. Pasientar med kort forventa levealder og der ein ikkje kan gi kurativ behandling så mykje, må få lindrande behandling. Den må ikkje prioriterast vekk.   Vi vil også minne om at allmenntilstanden hos yngre menneske held seg ganske bra over lenger tid, medan den vert snøggare redusert hos eldre menneske når dei vert sjuke. Difor vil snøgg behandling av eldre menneske vere svært viktig. Dersom ikkje det skjer, vert effekten av behandlinga dårlegare, og kostnaden større. Difor meiner Landsmøtet i Landslaget for offentlege pensjonistar at dei eldre skal få sin rettkomne plass i behandlingskøen, der det vert teke omsyn til deira behov.

@