Rystet over nye skatteforslag!!

26. mars 2010

- Umiddelbart er vi rystet og sint over forslaget om skjerpet skatt for pensjonister, sier LOP-leder Eli Vinje om forslaget som nå er ute på høring. Å skjerpe skatten for store grupper av pensjonister er på tvers av det LOP har jobbet med i lang tid, understreker hun. Å foreslå at en omfordeling og omlegging utelukkende skal skje mellom pensjonistgruppene er å si at pensjonistene ikke skal være en del av det norske velferdssamfunnet, sier Vinje og legger til at det er viktig at de pensjonistene som har lavest inntekt skjermes, men ikke utelukkende på bekostning av de andre pensjonistene. Øker utgiftene til pensjonistene, må de fordeles på hele samfunnet på lik linje med utgiftene til arbeidsledigstrygd og sykelønn.  

LOP-lederen forteller at forslaget som er på høring i stor grad vil ramme LOP-pensjonistene som i utgangspunktet har rimelige gode pensjoner. - Men slik kan vi ikke påregne at det vil bli i framtiden når flere endringer vil føre til reduksjon i pensjonene. Våre pensjoner er opparbeidet gjennom lang fartstid i yrkeslivet og vel fortjent, slår Eli Vinje fast.  Hun oppfordrer lokallagene til å vise motstanden mot forslaget gjennom lokale medier og overfor sine stortingsrepresentanter. 

Pensjonsutvalget i LOP har utarbeidet et høringsnotat som vil bli behandlet på sentralstyrets neste møte før høringsfristen primo mai.

@