Samhandlingsreformen diskriminerer eldre

13. november 2010

Samhandlingsreformen er eldrediskriminiering satt i system skriver Forsvarets Pensjonistforbund, LOP og Seniorsaken i en felles pressemelding. Lovendringen som er foreslått, innebærer at eldre over 80 år skal få redusert adgang til diagnostikk og behandling ved ordinære sykehus. Resultatet blir sannsynligvis funksjonstap og tidligere død for mange. De tre organisasjonene protesterer mot at eldre skal få føle mer av regjeringens sparekniv enn av kirurgenes skalpeller og påpeker at forslaget er eldrediskriminering. Les hele pressemeldingen på Les mer Samhandlingsreformen diskriminerer eldre Samhandlingsreformen er eldrediskriminering satt i system. Lovendringen som er foreslått innebærer at eldre over 80 år skal ha redusert adgang til diagnostikk og behandling ved ordinære sykehus, men funksjonstap og tidligere død som sannsynlig resultat for mange.

For å bremse veksten i sykehusutgiftene ønsker myndighetene at utvalgte pasientgrupper i mindre grad skal behandles på sykehus. Dette skal gjelde for alle over 80 år, samt pasienter med andre spesifiserte diagnoser. En fjerdedel av pasientene ved norske sykehus er i dag over 80 år. Ved å gi kommunene medansvar for finansieringen av eldres sykehusopphold, skal kommunene gis et incitament til å bygge opp alternative, billigere helsetilbud for eldre. Å desentralisere behandlingen av eldre som spesifisert gruppe i form av billigere og mindre kvalifisert behandling, er eldrediskriminering.

Seniorenes fellesorganisasjon (Sf) som består av Forsvarets pensjonistforbund, Landslaget for offentlige pensjonister og Seniorsaken, protesterer mot lovforslaget og krever at norske borgere skal ha de samme rettigheter og plikter gjennom hele livet. Dette innebærer også den samme rett til diagnose og behandling som andre aldersgrupper.

Vi registrerer at samhandlingsreformen innevarsler en bevisst nedbygging av geriatrien i Norge fra statens side og at den reflekterer et negativt syn på eldre mennesker. Det er mulig at myndighetene kan bremse veksten i helseutgiftene ved å underbehandle eldre mennesker. Det er ikke etisk akseptabelt. Å velge ut eldre til mindreverdig behandling er diskriminering.

Samhandlingsreformen bygger på den forestilling at det foreta mange unødvendige innleggelser av eldre. Det er ikke dokumentert. Det er heller ikke dokumentert at eldre kan få et like godt eller bedre tilbud ved en kommunal sykestue eller sykehjem. Påstanden fra regjeringen om at en overføring av ansvaret til kommunene skal gjøre behandlingen av eldre billigere og bedre, er inkonsistent og ikke troverdig. Kommunene vil etter Seniorens fellesorganisasjons oppfatning, ikke være i stand til å erstatte den diagnostikk og behandling av eldre pasienter som foregår ved sykehusene.

Seniorenes fellesorganisasjon (Sf) er en sammenslutning av frittstående forbund og organisasjoner i Norge. Sf er partipolitisk uavhengig og har som formål å fremme økonomiske, sosiale og velferdsmessige saker som har betydning for de tilsluttede forbundene og organisasjonenes medlemsgrupper, motarbeide diskriminering av seniorer og være en sentral part i drøftelser med besluttende myndigheter. For ytterligere informasjon : Forsvarets Pensjonistforbund: Forbundsleder Arilf Kristensen, tlf 23 09 33 56 - www.fpforb.no , Landslaget for offentlige pensjonister: Forbundsleder Eli Vinje, tlf. 916 28 238 - www.lop.no , Seniorsaken: Styreleder Harry Martin Svabø, tlf. 22 12 18 90 - www.seniorsaken.no  

 

@