Samhandlingsreformen er over oss

16. januar 2012

For en uke siden trådte samhandlingsreformen i kraft. En av konsekvensene er at kommunene må betale hvis de ikke klarer å ta i mot såkalte "utskrivningsklare pasienter" fra sykehusene. Hele 4.000 kroner pr. dag pr. pasient er straffen for ikke å kunne oppfylle kravet. Trondheim kommune alene måtte betale kr 84.000 allerede 2. januar.

Staten har overført 560 mill.kr til kommunene for å gjøre dem i stand til å ta i mot denne pasientgruppen. Men penger alene er ikke nok til å møte dette kravet i samhandlingsreformen. Både sykehjemslege og tillitsvalgt for sykehjemslegene i Oslo, Pernille Bruusgaard og LOPs samarbeidspartner, Sykepleierforbundet, er bekymret for bekymret for at kompetansen ikke er god nok på sykehjemmene til å ivareta pasientene på en forsvarlig måte. Hun ønsker en klar avtale mellom sykehus og kommune om hva som ligger i begrepet "utskivningsklar pasient" slik at sykehjem ikke får pasienter de verken har utstyr, kompetanse eller - for den saks skyld - kapasitet til å behandle. - Kanskje trenger pasienten intravenøs behandling sykehjemmet ikke har utstyr til eller en smertepumpe vi heller ikke har, eksemplifiserer hun, og ønsker i tillegg kontakt med sykehuslege ved overføring.

LOP har eget sentralt helse- og omsorgutvalg som har avgitt høringsuttalelse i forbindelse med samhandlingsreformen og satt lys på flere av disse problemene særlig for eldre med sammensatte lidelser. Lokallag har også iverksatt tiltak for å få bedre innsikt bl.a. gjennom representasjon i eldreråd. LOP kommer til å følge utviklingen nøye.

Les hva regjeringen mener ved starttidspunktet for reformen: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/kampanjer/samhandling/samhandlingsreformen-gjennomfores.html?id=663204

@