Seniorpolitisk redegjørelse i 2017

I det siste året i perioden for sittende seniorråd vil arbeidet være fokusert på å utarbeide en seniorpolitisk redegjørelse. Det skriver leder av Statens Seniorråd, Wenche Frogn Sellæg, i sin nyttårshilsen.

Her kan du lese Sellægs innlegg i sin helhet:

Desto eldre en blir desto fortere går tiden, heter det. Dette kan vel være en sannhet med modifikasjoner. Mye avhenger av situasjonen en er ei, og hvor mye en har å henge fingrene i. Aktiv aldring er en av seniorrådets fanesaker. At tiden i Statens seniorråd har gått fort, er i alle fall sikkert. Ved utgangen av 2017 er dette rådets oppdrag over, og vi går nå inn i innspurten.

Før vi avslutter skal vi lage og overlevere en seniorpolitisk redegjørelse med innsikt, erfaringer og råd til de som tar over stafettpinnen etter oss. En ansvarsfull og viktig oppgave. Redegjørelsen vil ha fokus på det som er vårt oppdrag; holdningsskapende arbeid knyttet til å få folk til å stå lenger i arbeid og aldersdiskriminering både i og utenfor arbeidslivet. Og så engasjerer vi oss i temaet aktiv aldring fordi vi vet at folk som er aktive holder seg friske lengre. I vårt innspurtsår vil vi blant annet ha fokus på frivilligheten og hvilket verdier pensjonistene bidrar med gjennom sin innsats. Det er ikke forsket mye på dette temaet, men gjennom kartleggingen vi er i gang med, kan det tyde på at det er ligger mye uutnyttede ressurser i pensjonistene. Mange pensjonister jobber frivillig i form av å hjelpe familie, naboer og venner. Mens den organiserte frivilligheten er det færre som er engasjert i. 

I 2016 presenterte vi den omfattende innsikten TNS Gallup hadde hjulpet oss med.  Her fant vi at ni av ti pensjonister er godt eller svært godt fornøyd med tilværelsen sin. Pensjonistene bruker mye tid på å være fysisk aktiv, være sosiale og å hjelpe og gjøre tjenester. Og det som er synd, er at de som ikke er pensjonister har en helt annen oppfatning enn det som er faktum. Ikke-pensjonisten tror pensjonistene er misfornøyde, lite aktive og oppholder seg i varmere strøk. Det gjør de altså ikke. Det mangler mye fakta om hva pensjonistene bruker tiden sin til. Vi har derfor valgt å dykke dypere ned i problemstillingen aktiv aldring. 

Vi vil også i vårt innspurtsår fortsette å sette fokus å få folk til å stå lenger i arbeid. Dette er et stort og viktig tema som gjelder den enkelte arbeidstaker, arbeidsgiverne og ikke minst storsamfunnet. Vi vet at det et mange som ønsker være lønnsmottaker, og ikke trygdemottakere, lange utover det som er mulig mange steder i dag. Vi vet også at Norge treger skatteinntektene fra flere lenger for å kunne håndtere trygdeutbetalingene i fremtiden. 

Det kanskje viktigste temaet vi har jobbet med i 2016 og som vi skuffende nok måtte se at myndighetene ikke tar så alvorlig at de sikret en egen hjemmel i den nye diskrimineringsloven, diskriminering av eldre utenfor arbeidslivet. Det foregår mye diskriminering av elder både i og utenfor arbeidslivet. Det som skjer i arbeidslivet er dekket i arbeidsmiljøloven, mens det som skjer utenfor arbeidslivet ikke er beskyttet. Det er altså fritt frem å forskjellsbehandle og diskriminere eldre innenfor flere områder som for eksempel bank og forsikring. 

Vårt innspurtsår vil vi også bruke til å fordype oss mer i de såkalte seniorgodene. Her er det masse forskjellige ordninger og masse meninger. Men utfordringen er at en ikke vet om ordningene virker. Det mener vi det må være viktig å finne ut av. 

Boligsituasjonen er også et tema som vi er engasjert i. Dere forstår sikkert at vi er bekymret for å dagene strekker til. Vi mener de er viktig at det legges til rette slik at folk kan bo hjemme så lenge som mulig. Og at det innføres en lovbestemt rett til et besøk for så se om det er behov hjelpemidler eller for spesiell tilrettelegging av boligen for å gjøre den mer funksjonell. 

Vi holder dere oppdaterte med våre aktiviteter og ønsker dere et strålende 2017. Holder dere aktive, og pass på helsa. 

KILDE: http://seniorporten.no/

befbab418ba98e09_400x400ar.jpg