Særfradrag for sykdomsutgifter under angrep

20. mai 2010

Et nytt angrep på de "kostnadskrevende i samfunnet"? I dag kan skattytere som i løpet av året har hatt utgifter på minst kr 9.180 på grunn av "sykdom eller anne varig svakhet" får fradrag for sykdomsutgiftene ved beregning av skattepliktig inntekt. Finansdepartementet nedsatte i januar en interdepartemental arbeidsgruppe for å få kartlagt og evaluert ordningen og vurdere alternative løsninger. Bakgrunnen var at ordningen ikke fungerte tilfredsstillende bl.a. fordi kriteriene er "vage og skjønnsmessige" og medfører "betydelige administrative problemer". Flertallet i gruppen anbefaler at ordningen oppheves, og at midlene "brukes til å styrke offentlige stønads- og tilskuddsordninger som ivaretar de samme formålene somsærfradraget, eller til helseformål en ellers ønsker å prioritere". Mindretallet har ikke tatt slik stilling og mener det er behov for en politisk prosess.

Rapporten som gruppen har utarbeidet er sendt på høring med frist 15. august. LOP er ikke invitert som høringsinstans selv om forslaget svært mange eldre. LOP Trondheim har vedtatt en uttalelse om angrepet på særfradragsordningen og anbefaler at dagens ordning bør beholdes og forbedres. Les hele uttalelsen på Les mer   Særfradrag for store sykdomsutgifter Landslaget for offentlige pensjonister, Trondheim lokallag, er blitt kjent med at Finansdepartementet har hatt ei arbeidsgruppe som har kartlagt og evaluert dagens særfradragsordning for store sykdomsutgifter, og vurdert alternative løsninger til ordningen. Et flertall i arbeidsgruppa går inn for å oppheve særfradragsordningen i skattesystemet, og at de midlene som i dag gis i form av skattelette, isteden brukes til å styrke offentlige stønads- og tilskuddsordninger. Saken er nå ute til høring.

LOP vil minne om at det i dag finnes store grupper i dette landet som har store sykdomsutgifter. Mange av disse er eldre mennesker med svak økonomi, og hvor muligheten til å få fradrag for sine til dels store sykdomsutgifter har stor betydning. Hvis denne muligheten nå blir fjernet, vil det ramme mange mennesker som allerede står svakt, og som langt på vei ikke vil ha nytte av en felles stønads- og tilskuddsordning. Hvis bakgrunnen for dette forslaget er at dagens særfradragsordning for store sykdomsutgifter ikke fungerer tilfredsstillende, bør heller departementet se på mulige forbedringer av ordningen.

Vi vil derfor oppfordre regjeringen til å se på muligheten til forbedringer av ordningen, fremfor å la denne ordningen som har så stor betydning for mange mennesker, havne i det store sluket som offentlige stønads- og tilskuddsordninger er.

@