Skal vi satse på eldrerådene?

Jeg har sittet snart 2 år i Skien eldreråd og har gjort meg noen tanker rundt det. Etter som jeg ser det kan alle typer menigheter som har aktiviteter for eldre, lokale turistforeninger, Akademiet for livslang læring (senioruniversitet), Nasjonalforeningen for folkehelse - bare for å nevne noen - og andre som driver aktivt arbeid blant eldre foreslås og velges inn i eldreråd. 

Tekst May-Brith Brekke

Eldrerådet har viktige særtrekk i forhold til andre nemnder i kommunen og fylkeskommunen. Eldrerådet skal sikre at eldres syn på saker som angår eldre, blir en del av grunnlaget for de avgjørelsene som fattes. Eldrerådet skal opptre tverrpolitisk og uavhengig. Det vil i praksis si at eldrerådets anbefalinger gis uavhengig av partipolitiske standpunkter. Både pensjonistforeninger og foreninger, samt frivillige organisasjoner kan anbefale og dessuten bli medlem av eldreråd. Kravet er også alderspensjon fra privat eller offentlig virksomhet. 

Fra mitt ståsted vil det være ønskelig med alderspensjonister fra de aller yngste til de noe eldre. Det er viktig at man får eldreråd med spredning både i alder og bakgrunn (og for ikke å glemme våre ”nye” landsmenn).

Det er av avgjørende betydning at eldreråd får en grundig opplæring i kommunal saksgang.Dette for at eldre som ikke har bakgrunn fra politisk arbeid trygt kan velges.

Det er også viktig at eldreråd har et eget budsjett for at de skal kunne planlegge sine aktiviteter innenfor forutsigbare rammer.

Eldreråd bør lage sine egne handlingsplaner hvor det går frem hva rådet vil arbeide for og slik at man kan evaluere og korrigere sine aktiviteter.

Det må også være ønskelig at eldreråd i samarbeid med kommunens administrasjon legger opp til å aktivisere innbyggere til å følge med og komme med innspill og råd om sakene som fremmes, men også egne aktuelle saker som vedgår de eldre.Pressen må brukes aktiv.

Allerede nå må lokallagene begynne å tenke på å få inn flere rep. I eldrerådene og de representantene som blir valgt inn må få klarert hvilke overordnede saker LOP ønsker å fremme.Dette og det faktum at eldrerådene nå blir evaluert av de sentrale myndighetene krever sannsynligvis at også den sentrale ledelsen i LOP må komme på banen.

Det har for meg vært et par interessante år i Eldrerådet i Skien - på godt og vondt.Jeg er imidlertid ikke i tvil om at det er behov for eldrerådene, men det må til en opprensking i hvordan rådene skal velges og fungere i fremtiden.

bigstock-Seniors-In-Library-3915320.jpg
@