Skattemeldingen og særfradraget for store sykdomsutgifter

Hvis man ikke har noen endringer i skattemeldingen (det som før het selvangivelsen), trenger man ikke å foreta seg noen ting. I fjor var det i overkant av tre millioner lønnstakere og pensjonister som benyttet seg av dette leveringsfritaket.

Hvis du er i gruppen som kvalifiserer for å kreve særfradrag for store sykdomsutgifter, er dette opplysninger som du selv må gå inn og endre i skattemeldingen. Da må du også levere inn denne, og kan ikke benytte deg av leveringsfritaket.

For å kunne kreve særfradrag for 2016, må du også ha fått innvilget dette for året før, altså 2015. Dette er svært uheldig for mange som har fått høye sykdomsutgifter i løpet av det siste året, men henger sammen med at særfradraget enda ligger under overgangsregler, og regjeringen har ikke klart å konkludere med hva som skal gjelde på dette området.

Det var den «Rød-grønne» regjeringen som i 2011 bestemte seg for å lage en overgangsregel om utfasing av særfradraget for store sykdomsutgifter. Denne regjeringen ville altså fjerne hele ordningen med å kunne få skattefradrag for slike utgifter.

Høyre og Fremskrittspartiet hadde blant sine valgkampløfter at de ville reversere dette, slik at man skulle få tilbake ordningen slik den tidligere var. I løpet de årene den «Blå-blå» regjeringen har sittet med makten, har de ikke gjort noe annet med denne saken enn å forlenge de overgangsreglene som ble vedtatt i 2011.

Dette betyr at dersom du har fått særfradrag for store sykdomsutgifter for inntektsåret 2015 med 67 % av de fradragsberettigede utgifter, vil du også kunne få slikt fradrag for inntektsåret 2016. Ved fremsettelse av krav må du fortsatt dokumentere de faktiske merutgiftene.
 

Videreføring av overgangsregelen (2015-reglene) for 2016
Bestemmelsene i skattelovens § 6-83 om særfradrag for sykdomsutgifter ble opphevet med virkning fra og med inntektsåret 2012. Det er ved lov av 9. desember 2011 nr. 52 gitt overgangsregel om utfasing av særfradraget for store sykdomsutgifter. Etter overgangsregelen skal skatteyter som har fått særfradrag for store sykdomsutgifter etter skattelovens § 6-83 både for inntektsåret 2010 og 2011 gis særfradrag på tilsvarende vilkår fra  og med inntektsåret 2012. Overgangsregelen gjelder inntil den oppheves ved en senere lovendring. Finansdepartementet har i forskrift 30. mars 2012 nr. 270 gitt nærmere regler om utfasing av særfradraget. Etter forskriftens § 3 gis særfradrag med 67 % av fradragsberettigede utgifter fra og med 2013. I Prop. 1 LS (2014-2015) kap. 12 legges til grunn at særfradraget skal videreføres på dette nivået inntil ny ordning er ferdig utredet. Det fremgår av Prop. 1 LS (2016-2017) at særfradraget for store sykdomsutgifter videreføres med 2015-reglene for 2016.

bigstock-Older-man-or-Senior-have-recei-50230679-1024x682.jpg