Statens seniorråd vil ha 75 år som øvre aldersgrense i arbeidsmiljøloven

17. september 2014

Statens seniorråd har avgitt høringssvar om regjeringens forslag til å endre øvre aldersgrense i arbeidsmiljøloven. Rådet ønsker en øvre aldersgrense på 75 år uten adgang til å avtale lavere aldersgrenser. Dette melder NAVs Seniorporten.

Regjeringen sendte i juni på høring tre ulike forslag til endringer av aldersgrensene i arbeidsmiljøloven. De tre forslagene inneholdt to elementer: Å justere eller fjerne adgangen til bedriftsinterne aldersgrenser, og en heving av 70-årsregelen til 72 eller 75 år.

I sitt  høringssvar går Statens seniorråd inn for at 70-årsregelen heves til 75 år. Rådet begrunner dette med at 75 år samsvarer bedre med befolkningens helse, levealder og arbeidsevne, muligheten for å opptjene pensjon i folketrygden og samfunnets behov for arbeidskraft.

Statens seniorråd ønsker også å fjerne adgangen til å avtale lavere bedriftsinterne aldersgrenser. Rådet anerkjenner og respekterer partene i arbeidslivets forhandlingsrett, men mener at å forhandle frem avtaler som fratar arbeidstakere som vil stå lenger i arbeid muligheten til å arbeide og opptjene pensjon, er uforholdsmessig inngripende overfor disse. Det er også i strid med det overordnede samfunnsøkonomiske målet om høyest mulig yrkesdeltakelse.
Businesskvinne1.jpg
@