Statsbudsjettet 2013: Små lyspunkter

08. oktober 2012

Det mest positive ved budsjettet for 2013 for oss som pensjonister er at vi kan se innledningen til en tannhelsereform for eldre, mener LOPs leder Kjell Helland. Han sikter til at det bevilges 40 mill. kr til en tannhelsesjekk verdt kr 800 for 75-åringer og eldre annet hvert år fra og med 1. juli neste år. - Det er selvsagt alt for lite, men det er en start, sier Helland og minner om at LOP i mange år har arbeidet for for at pensjonister skal få økonomisk tilskudd til tannbehandling.

Tilskuddet på 100 mill. kr til ca. 1.500 plasser for dagaktiviteter for personer med demens er et annet lysåpunktet, synes LOP-lederen, og viser til at bistand til demente har høy  prioritet i organisasjonen.

Helland er også fornøyd med at en ny og mer rettferdig ordning for tildeling av tilskuddet til pensjonistorganisasjonene er nedfelt i budsjettet. Heretter skal departementet selv forestå tildelingen. Dette er en sak LOP har tatt opp gjentatte ganger med både regjering og Storting, understreker han.

For øvrig merker vi oss at verken underreguleringen av pensjoner i forhold til arbeidslønn eller utfasingen av fradrag for store sykdomsutgifter er reversert, og det er en skuffelse, sier LOPs leder, og legger til at LOP særlig vil fortsette arbeidet mot underreguleringen.

@