Svekket egenomsorg

27. oktober 2010

Skatteskjerping og underregulering av pensjoner svekker eldres egenomsorg, skriver LOP-leder Eli Vinje i et brev om statsbudsjettet 2011; LOP finner det inkonsekvent å redusere pensjonisters evne til å beherske egne aldersrelaterte utfordringer som uvegerlig blir større og flere ved økende alder. Brevet er stilet til finanskomiteen, helse- og omsorgskomiteen og kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, med kopi til partigruppene. Lest brevets første avsnittet på Les mer Skatteskjerpelse og underregulering av pensjoner svekker eldres egenomsorg Antall eldre og omsorgstrengende øker betydelig i åra somkommer og omsorgsapparatet utfordres tilsvarende. LOP frykter at offentlige omsorgsressurser - fagpersonell og økonomi - noe fram i tid ikke vil strekke til, og at det lett blir spørsmål om kvalitetsmessige reduksjoner.

Eldre både vil og kan dra omsorg for seg sjøl langt opp i stadig høyere alder når bare de økonomiske forutsetningene ivaretas. Gis pensjonister velstandsutvikling omtrent på linje med yrkesaktive og dermed større muligheter for sjøl å mestre økende aldersrelaterte kostnader, senkes trykket på offentlig omsorg betydelig. Element som bidrar til å hindre dette, er bl.a. den skatteskjerping somforeslås i statsbudsjettet for 2011:

  • at minstefradraget i pensjonsinntekt stadig holdes lavere enn for lønnsinntekt,
  • at trygdeavgiften for pensjonister foreslås økt fra 3,0% til 4,7%,
  • at særefradraget for alder foreslås fjernet,
  • at egenandeler innen helsesektoren legges på et nivå såhøgt at mange må avstå fra å bruke helsetjenestene i ønskelig og fornufig grad.
Det er ellers verdt å merke seg at med trygdeoppgjøret i 2008 ble grunnbeløpet - hovedlementet i trygdesystemet - med akkumulerende virkning langt inn i framtida, redusert. Dessuten ble det en underregulering i oppgjøret i 2010 ved at et etterslep fra 2008 ikke ble kompensert. I tillegg vil man fra og med 2011 måtte tåle betydelig redusert velstandsutvikling i forhold til de yrkesaktive gjennom en årlig lavere prosentvis påplussing enn lønnstakerne. LOP finner det inkonsekvent å redusere pensjonisters evne til å beherske egne aldersrelaterte utfordringer som uvegerlig blir større og flere ved økende alder.