Trygdeoppgjøret 2016 - et spill for galleriet?

LOP Telemark har fått stort oppslag i lokalpressen på et innlegg som lokallagsleder har sendt inn. Her kan du lese innlegget.

LOP fikk drøftingsrett høsten 2014. Det betyr at vi deltar i trygdeoppgjørets drøftinger sammen med de andre pensjonistorganisasjonene og legger frem våre krav, og at disse blir reelt behandlet, trodde vi. Men nå viser det seg altså at for det første ble årets trygdeoppgjør allerede vedtatt i desember 2015, uten  at man da visste tallene for lønns – og prisveksten. Stortinget vedtok med andre ord et beløp til trygdeoppgjøret uten at man visste forutsetningene og heller ikke kravene fra partene i saken. For det andre sa også Stortinget fra seg retten til å behandle saken, slik at nå vil ikke lenger dette være en av de faste sakene før sesjonen avsluttes i juni, og Stortinget tar ferie.

LOP håper Stortinget var klar over hva de gjorde, og LOP vil minne Stortinget om at et vedtak bare står til et nytt er fattet. Det er helt ok å innrømme at man ikke så konsekvensen av vedtaket som ble gjort i fjor, og dermed få Trygdeoppgjøret tilbake i Stortingssalen der det hører hjemme.

For LOP vil stille følgende spørsmål til stortingspolitikerne: Hvordan visste dere at lønnsveksten i 2016 ville bli på 2,4 % og at prisveksten i 2016 blir på 2,8 %? Og hvordan kjente dere til kravene fra pensjonistorganisasjonene for oppgjøret i 2016, når dere behandlet dette i 2015?

At vedtaket i Stortinget er fattet på sviktende grunnlag tror vi alle kan forstå, og da blir LOPs neste spørsmål: Hvorfor har vi drøftinger, når rammene ble lagt i 2015? Vi må anta at Stortinget ikke synes det er greit at pensjonistene nok et år får negativ realvekst i inntekten sin, og at dette svekker pensjonistenes økonomiske handlingsrom. Dessverre ser det ut til at denne negative realveksten også vil fortsette i årene som kommer. LOP er av den oppfatning at pensjonister skal følge lønnsutviklingen for de yrkesaktive, men problemet oppstår når lønnsutviklingen blir lavere enn prisveksten år etter år. For pensjonistene blir i tillegg trukket 0,75 % .

LOP og samtlige andre pensjonistorganisasjoner skrev ikke under protokollen etter Trygdeoppgjøret  2016.

Vi ber om likebehandlig!

Stortingspolitikerne og regjeringen satser høyt, for i dette spillet er vi over 630 000 brikker, og vi kan gjøre en forskjell hvis vi mobiliserer.

 

 LOP-Telemark
Landslaget for Offentlige Pensjonister
Turid Schüller Sølland, leder

bigstock-Older-man-or-Senior-have-recei-50230679.jpg
@