Trygdeoppgjøret 2020

I dag har LOP lagt fram sine krav for trydeoppgjøret 2020. Trygdeoppgjøret avgjør hvilken inntektsutvikling landets  alderspensjonister vil få.

LOPs krav:
Landsforbundet for offentlig pensjonister (LOP) krever primært at pensjonistene skal ha samme realutvikling i sine pensjonsinntekter som de yrkesaktive i sine lønnsinntekter. Det betyr at vi kre-ver at løpende pensjoner skal reguleres på årsbasis med samme prosentsats som snittet av de yrkes-aktives lønnsutvikling korrigert med forskjellen mellom forventet og faktisk utvikling de to siste år. LOP vil m.a.o. ha opphevet underreguleringen.

Pensjonistene bør ha samme realutvikling som de yrkesaktive på godt og ondt. Når vi likevel også fremmer et subsidiært krav er det fordi Regjering og Storting i hvert fall må oppfylle sine egne tid-ligere forpliktelser om de i denne omgang ikke gir oss medhold i vårt primærkrav.

LOP krever primært at løpende alderspensjoner reguleres med 2,0 prosent på årsbasis i 2020. Vi viser i den sammen til protokollen fra møtet 19.august i engere utvalg hvor partene legger til grunn et etterslep på 0,3 % og til frontfagets ramme i privat sektor på 1,7 prosent. Vi anslår lønnsutvik-lingen for yrkesaktive lik rammen i privat sektor og forutsetter at avvik blir korrigert neste år.

Subsidiært krever LOP at reguleringen av løpende pensjoner legges om fra 2020 slik at denne gjennomføres med halvparten av lønnsveksten og halvparten av prisveksten. Dette har hele tiden vært Stortingets intensjon, men dagens operasjonalisering med et fratrekk på 0,75 prosent har gitt unødig store svingninger og bidratt til å svekke oppslutningen om reguleringsordningen.   

LOP viser til Innst O nr 67 (2008-2009) der det klart framgår at «gjennomsnittet av lønns- og pris-vekst gjennomføres ved at» en nytter en fradragsfaktor på 0,75 prosent. Til grunn for faktoren 0,75 prosent, var en gjennomsnittlig reallønnsvekst på 1,5 prosent for de yrkesaktive, jf. OT prp. 37(2008-2009).

På tross av tre gode år 2011-2013 viser departementets egne tall i Stortingsmelding nr. 4 (2019-2020) at gjennomsnittlig realvekst for de yrkesaktive i perioden 2011- 2019 var lavere enn forutset-ningen på 1,5 prosent. Også for 2020 vil gjennomsnittlig realvekst for de yrkesaktive ligge under 1,5 prosent, jf oppgjøret i privat sektor. Forutsetningene for at faktoren på 0,75 prosent er en gjen-nomføringsmetode for å oppnå gjennomsnittet av lønns- og prisvekst for de yrkesaktive er med andre ord brutt.

LOP legger til grunn en prisvekst på 1,4 prosent på årsbasis for 2020.  For 2020 vil fradragsfaktoren gi i størrelsesorden 0,4 prosentpoeng lavere vekst i løpende pensjoner enn gjennomsnittet.

LOP krever subsidiært at løpende alderspensjoner reguleres med 1,7 prosent på årsbasis i 2020

LOP forutsetter at løpende pensjoner blir regulert pr. 1.mai.

Uføre
LOP krever at regjeringen og Stortinget står ved sine tidligere uttalelser om at de uføre må skjer-mes for levealdersjustering ved overgang til alderspensjon hvis de yrkesaktive kompenserer for levealdersjusteringen ved å stå lenger i arbeid, noe bl.a. AFP-evalueringen har vist.
Stortingsbehandling

Erfaringene fra omleggingen av budsjettpraksis og stortingsbehandling etter omleggingen i 2016 er for pensjonistene dårlige. Et oppgjør som omhandler ca. 1,2 millioner pensjonister blir først lagt fram for Stortinget i form av stortingsmelding ett halvt år etter at oppgjøret er ferdig. Stortinget har derved ingen reell mulighet til eventuelt å korrigere Regjeringens beslutning, jf. blant annet at fra-dragsfaktoren på 0,75 prosent er brudd på stortingets egne forutsetninger.

LOP krever at regjeringen legger fram resultatet av trygdedrøftingene til reell politisk behandling i Stortinget.

bigstock-Vector-stacks-of-coins-Gold--89708645.jpg
@