Trygdeoppgjøret 2021

I går la LOP fram sine krav for trydeoppgjøret 2020. Trygdeoppgjøret avgjør hvilken inntektsutvikling landets  alderspensjonister vil få. Løpende alderspensjon vil med virkning fra 1. mai blir økt med 4,99 prosent. Dette gir en årlig vekst på 3,58 prosent.

LOP har valgt å undertegne protokollen selv om vi ikke er helt fornøyde med dette resultatet. HER kan du lese hele begrunnelsen for hvorfor vi likevel har valgt å underskrive protokollen.  

 

Her kan du lese våre krav ved trygdeoppgjøret 2021 og begrunnelsen for disse:

Pensjonsreformen hadde to hovedmålsettinger, stimulere folk til å jobbe lenger og spare penger.

For oss som allerede er pensjonister er det bare innsparingen som treffer.

Pensjonsreformen slo ihjel ett enstemmig stortingsvedtak fra 2003 som sa at alderspensjonistene skulle følge lønnsutviklingen til de yrkesaktive, så fra 2011 er vi utsatt for en underregulering slik at pensjonsfondet kan vokse ytterligere eller at innsparte penger kan brukes på andre formål enn til pensjonistene.

Landsforbundet for offentlig pensjonister (LOP) krever primært at pensjonistene skal ha samme realutvikling i sine pensjonsinntekter som de yrkesaktive i sine lønnsinntekter. Det betyr at vi krever at løpende pensjoner skal reguleres på årsbasis med samme prosentsats som snittet av de yrkesaktives lønnsutvikling korrigert med forskjellen mellom forventet og faktisk utvikling de to siste år. LOP vil m.a.o. ha opphevet underreguleringen.

Pensjonistene bør ha samme realutvikling som de yrkesaktive på godt og ondt. Når vi likevel også fremmer et subsidiært krav er det fordi Regjering og Storting i hvert fall må oppfylle sine egne tidligere forpliktelser om de i denne omgang ikke gir oss medhold i vårt primærkrav.

Vi viser til pensjonsforliket i februar 2021 – Et anstendighetsløft for pensjonister - der Stortinget fastslo at pensjonene for 2021 skulle reguleres med snitt av lønns- og prisvekst, men ikke høyere enn lønnsvekst.

Videre ble regjeringen bedt om å legge inn en kompensasjon for trygdeoppgjøret 2020 tilsvarende differansen mellom daggjeldende reguleringsprinsipper og regulering som faktisk gjennomsnitt av lønns og prisvekst.

Nå viser det seg at dette ble til ugunst for pensjonistene for 2020 da snittet av lønns – og prisveksten ble høyere enn 1,5%. Korrigert for avvik på 1,4% i samlet lønnsvekst og avvik i samlet prisvekst på 0.2% for 2020, gir dette en reguleringsfaktor på 1,2%. Etter gammel ordning ville dette gitt 1,4% i særskilt reguleringsfaktor.

LOP ber departementet vurdere å beregne veksten i pensjoner til reellt snitt av lønns og prisvekst for 2021, som ville gi 2,6% mot beregnet 2,4%, dette for at pensjonistene ikke skal bli underregulert ekstra både i 2020 og 2021,

Vårt krav er ut fra dette et gjennomsnitt av lønns og prisvekst for 2021 blir 3,62%, og en prosentvis økning i alderspensjon på 4,76%.

 

Samlet for 2020 og 2021, ville da løpende alderspensjon blitt regulert med

(1 +1,18% - 0,74%)x(1 + 4,76%) - 1)) = 5,22%

 

Særskilt lønnsvekst i løpende pensjoner vil da bli 6,38%.

Særskilt lønnsvekst minstenivå; 5,75%

 

LOP forutsetter at løpende pensjoner blir regulert pr. 1.mai, og at vi også ved senere trygdeoppgjør får en særskilt reguleringsfaktor som tar hensyn til feil prognoser fra året før.

For nye pensjonister i 2014 og senere har det vært en stor reallønnsnedgang og staten har spart mer penger enn tidligere forutsatt.

 

Stortingsbehandling

LOP er glade for at regjeringen legger fram resultatet av trygdedrøftingene til reell politisk behandling i Stortinget.

I brev av 12. mai har organisasjonene fått anledning til legge fram innspill til saker av betydnig for pensjonister

LOP viser til våre krav i forbindelse med statsbudsjettet, og styrking av kommunebudsjettet slik at kommunene blir i stand til å gjennomføre «L eve hele livet» og skape et aldersvennlig Norge

  • Opplæring av eldreråd
  • Fortsette tilbudet med «Den kulturelle spaserstokken»
  • Digital opplæring av eldre for å hindre digitalt utenforskap

 

 

For LOP

 

Jan Mønnesland                                                         Rannveig Bærheim

Leder pensjonsutvalget                                              Leder sentralstyret

bigstock-Vector-stacks-of-coins-Gold--89708645.jpg
@