Uførepensjonist eller uføretrygdet?

Er du uførepensjonist eller uføretrygdet? Har du offentlig tjenestepensjon er du fra 2015 begge deler. Fra din offentlige tjenestepensjonsleverandør får du fremdeles uførepensjon, men fra NAV får du uføretrygd.

Av Pensjonsutvalget

Både uførepensjon og -trygd skal fra 2015 skattes som lønnsinntekt. Trygden fra NAV er økt nominelt slik at netto utbetalt blir tilnærmelsesvis det samme som før for de som bare mottar NAV-ytelsen. Uførepensjon fra den offentlige pensjonsordningen gis som samme nettoytelse (brutto minus NAV-del) som tidligere, dette tillegget er ikke hevet for å kompensere for økt skatt.

Skatten for uføre ble til og med 2014 fordelt på 11 måneder. Desember var trekkfri. Fra og med 2015 vil skatten bli fordelt på 10,5 måned, trekkfri i juni og halvt skattetrekk for desember. Dette vil føre til at skattetrekket for januar 2015 blir høyere enn for november 2014. Samtidig har skattemyndighetene tatt hensyn til ved utskriving av skatten for 2015 at det blir tillegg i uførepensjonen/trygden fra mai 2015 grunnet økning av grunnbeløpet i folketrygden. Av erfaring fra tidligere år skrives skatten ut av en høyere inntekt enn det en oppnår i forbindelse med heving av grunnbeløpet.

Mange vil da oppdage at en kommer dårligere ut netto i en del av årets måneder, spesielt fra og med januar til og med april 2015, men i sum for hele året skal netto utbetalt ikke være redusert dersom brutto inntekt fra pensjon pluss trygd er under 4,4 G (kr 384.243) for gifte og under 5 G (kr 436 640) for ugifte. Inntekt utover disse grenser vil få mindre etter skatt for 2015 enn for 2014. Dette i følge dagens beløpsgrenser. Årsaken er at det ikke er kompensert med høyere pensjon fra den offentlige pensjonsordningen.

Dette gjelder for de som var uføre ved utgangen av 2014 og som nyter godt av overgangsreglene. De som blir uføre etter 1. januar 2015 berøres ikke av overgangsreglene. De vil få en vesentlig lavere samlet ytelse enn dagens pensjonister fra 2015 av.

Tallgrensene over er under forutsetning av bare et standardfradrag og tar ikke hensyn til andre skatteelementer som for eksempel gjeldsrenter. Som kjent vil uføre med høye gjeldsrenter kunne få høyere skatt ved overgangen fra pensjonistskatt til lønnskatt, dette fordi skattebegrensningsregelen faller bort. Regjeringen erkjenner dette og har gitt delvis kompensasjon i en overgangsperiode på tre år.

Overgangsregelen gjelder de som har høyere renteutgifter enn renteinntekter og som kommer innenfor reglene for skattebegrensning i 2014, og også i 2015 om 2014-reglene var videreført. Dersom disse kommer ut med lavere inntekt etter skatt i 2015 enn de ville fått om en hadde fortsatt med den gamle pensjonistbeskatningen, skal det gis kompensasjon for dette tapet etter skatt. Kompensasjonen (skattefradraget) for 2015 gis som det beregnede tapet fratrukket kr 6.000, begrenset oppad til kr 100.000. I 2016 mottar en 2/3 av fradraget for 2015, og i 2016 mottar en 1/3 av fradraget for 2015. Null for senere år.

Pensjonsutvalget har mottatt henvendelser fra uføre medlemmer som ikke forstår skattetrekket i 2015 sammenliknet med trekket i 2014. Det er tydelig at informasjonen fra NAV/Skatteetaten kunne vært betydelig bedre.

eldre-mann-sykler-i-natur2.jpg
@