Uttalelser fra eldrerådene i storbyene

Eldrerådene i Norske storbyer samles en gang i året, som regel i begynnelsen av juni. Dette er viktige fora, både faglig og for erfaringsutveksling.

I år ble dette møtet holdt i Sandnes fra 5. til 7. juni. LOPs nesteleder Nils Mæhle, som også er leder i Bergen eldreråd, satt i arbeidsutvalget for årets samling. Det ble vedtatt to uttalelser som du kan lese her:


Eldreråda må styrkjast politisk og administrativt

Den nye kommunelova understrekar rolla til eldrerådet som folkevald organ. Det skal følgjast opp gjennom den generelle folkevaldopplæringa og med eit tydeleg og fagleg sterkt sekretariat, som administrativt bør vera knytt til kommune-/bystyre.

Storbyeldreråda understrekar ansvaret til kommunen for å tydeleggjera rolla til eldrerådet for politikarar, tilsette og innbyggjarar. Kommunen bør leggja til rette for å styrkja innsatsen til eldrerådet, og det både politisk og administrativt. Vi har erfart at det er svært store skilnader mellom eldreråda i Noreg når det gjeld tilrettelegging og støtte frå kommunane.

 

Korleis løysa dilemmaet i dagens eldreomsorg

Befolkningsutviklinga i Noreg viser sterk vekst i talet på eldre og mange fleire med demens. Samtidig går talet på yrkesaktive ned. Dette fører til to utfordringar for det norske samfunnet, som kan stå i motstrid til kvarandre, og vera eit svært vanskeleg dilemma:

  1. Stort behov for fleire sjukeheimsplassar.
  2. Styrking av heimehjelpomsorga, jf reforma Bu trygt heime (iverksetjing 2024).

Storbyeldrerådet har spørsmål både til kommunane, KS, sentrale styresmakter og eldreråda:

Korleis skal kommunane løysa dette dilemmaet? Kva med rolla til eldreråda?


Eldreråda i storbyane ved arbeidsutvalet
Reidun Enge (Sandnes eldreråd), Oddny Aleksandersen (Tromsø eldreråd), Sturla Bjerkaker (Oslo eldreråd), Nils Mæhle (Bergen eldreråd)

 

Til høsten skal det velges nye eldreråd. Senteret for et aldersvennlig Norge har i den anledning utarbeidet et opplæringstilbud som skal bidra til at eldrerådsrepresentantene får mulighet til å utforske hvordan de kan bidra til en aldersvennlig samfunnsutvikling i kommuner og fylker, og sikre en sterkere stemme for eldre. Dette kan du lese mer om HER.

bigstock-Old-man-wearing-eyeglasses-to--433270475.jpg
@