Våre krav til statsbudsjettet 2017

LOP deltok sist fredag med sin leder Torild Ofstad i døftingsmøte i forkant av statsbudsjettet 2017.

I dette møtet ble det fra LOPs side fremmet 5 hovedkrav i denne prioriterte rekkefølgen:

  1. Underregulering
  2. Skattespørsmål
  3. Kvalitet i eldreomsorgen
  4. Tannhelse
  5. Aktivitetssentre

 

LOPs høyest prioriterte krav gjelder underreguleringen som i flere år har bidratt til en lavere realvekst. Ca1,5 års inntekt vil være tapt over en periode på 15 – 20 år. Det betyr at forskjellene øker for hvert år. Den negative realveksten i 2015 var etter LOPs syn uhørt.

Primært ønsker LOP at underreguleringen fjernes, dernest at det vedtas en sikringsmekanisme slik at pensjonistene ikke får en negativ realvekst i år med lave lønnsoppgjør.

I forhold til skattespørsmål krever LOP at trygdeavgiften settes ned og at minstefradraget økes i samme takt som for lønnstakere, samt at ordningen med fradrag for høye sykdomsutgifter videreføres.

Når det gjelder økt kvalitet i helse- og omsorgssektoren vet vi at det gjøres mye godt arbeid i eldreomsorgen, men vi vet også at det er mye som ikke er godt nok og at det gjøres mange feil. Mye av dette kan tilskrives for lav bemanning og at kunnskapsnivået i mange tilfeller ikke er tilpasset ansvar og arbeidsoppgaver. Det er viktig å få et system med statistikk og avviksrapportering som er felles på nasjonalt nivå. På denne måten å skaffe kunnskaper som grunnlag for forbedring. En kvalitetsøking krever økt bemanning og et bedre og tilpasset kunnskapsnivå i personalet. Dette gjelder også på ledelses nivå.

LOP vil også sette søkelyset på en stadig voksende gruppe demente. Det er vanskelig og krevende å være pårørende til denne gruppen. Det er svært viktig at det fins ressurser til råd og veiledning av de pårørende.

På områdene tannhelse og aktivitetssentre mener LOP at tannhelse bør bli en del av det offentlige tjenestetilbudet for eldre som for andre utsatte grupper. LOP mener derfor at det må innføres en egenandel på kroner 300 for eldre over 67 år og at resten dekkes av folketrygden.

LOP mener også at det bør etableres ordning med tilskudd til frivillige organisasjoner som driver aktivitetssentre for eldre. Hensikten med er blant annet å skape treffsteder for sosiale, kulturelle og fysiske aktiviteter.

stand.jpg
@