Velferds- eller frivillighetssentral?

24. november 2011

Indre Østfold lokallag av Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) har merket seg et kommunebudsjett forslag om å søke statlige lønnsmidler til leder av en frivillighetssentral i Eidsberg kommune. Lokallagsleder Randi Frankrig påpeker i dag et leserinnlegg i Indre Smaalenenes Avis at Eidsberg allerede har en velfungerende velferdssentral som utfører utrolig mange timers frivillig arbeid pr. år. Selv om de fleste arbeider uten økonomisk godtgjørelse, gir regelverket for velferdssentraler anledning til å betale for enkelte typer tjenester. Skulle kommunen få statlige lønnsmidler til leder av frivillighetssentral, vil muligheten til å gi honorar til hjelpere falle bort i henhold til regelverket for frivillighetssentraler, skriver Frankrig videre. Lokallagslederen mener  derfor bl.a. at det er grunn til bekymring  for tilgangen av hjelpere dersom kommunen velger frivillighetssentral framfor velferdssentral. Frankrig tydeliggjør forskjellene mellom de to typene sentraler i sitt innlegg og oppfordrer kommunepolitikerne til å sette seg grundig inn i fordeler og ulemper ved eventuell overgang fra velfers- til frivillighetssentral Frivillighetssentral i Eidsberg I forslag til budsjett for 2012 vil rådmann Tom-Arne Tørfoss at Eidsberg kommune skal etablere en frivillighetssentral, dvs. søke om statlige lønnsmidler til leder av en slik sentral. To ganger tidligere har Eidsberg søkt om slik støtte. Med avslag som resultat. Støtten som ytes er i størrelsesorden fra 40 til 100 % stilling. Dersom kommunen får slik støtte, betyr det at vedtatt regelverk for frivillighetssentraler må følges. Det betyr bl.a. at hjelperne ikke kan motta noen godtgjørelse.

Nåværende Eidsberg velferdssentral er svært oppegående og det utføres utrolig mange timer frivillig arbeid i løpet av et år. Det er mange forskjellige typer oppdrag som utføres- De fleste timene uten noen form for godtgjørelse. For noen oppgaver som hjelp til hagearbeid og snømåking har det vært mulig å motta godtgjøring for hjelp, da innenfor de regler Skatteetaten krever. Denne muligheten har for hjelpere vært en liten "gulrot" til å stå på med tungt arbeid. En mulighet som vil forsvinne ved overgang til frivillighetssentral. Virkeligheten er at mange sentraler signaliserer at de mangler hjelpere.

Det finnes frivillighetssentraler over hele landet. Frivillighetssentralene har som en av sine mange oppgaver å formidle kontakt mellom folk som trenger hjelp og folk som ønsker å hjelpe i lokalmiljøet. Tilbud om praktisk bistand fra frivillighetssentralene skal ikke erstatte kommunale tjenester, men skal fungere som et tillegg til disse. Hva man kan få hjelp til, avhenger først og fremst av hva slags oppdrag medarbeiderne ved frivillighetssentralen i kommunen har kapasitet og kompetanse til å utføre. Mange frivillighetssentraler tilbyr imidlertid hjelp til enkle gjøremål i hus og hage, handling, barnepass, skrivehjelp og følge til butikker, offentlige kontorer osv. Det er gratis å motta hjelp fra en frivillighetssentral, men bruker må dekke utgifter som den frivillige hjelperen blir påført i forbindelse med oppdraget, f.eks. utgifter til transport. De fleste av oppgavene som her er nevnt er oppgaver som Eidsberg Velferdssentral utfører i dag.

Det viktige for Eidsberg kommune og kommunens innbyggere må være å ha en "oppegående" sentral. Politikerne må sette seg godt inn i hva dagens velferdssentral faktisk gjør og hvilken betydning dette har for innbyggerne. Herunder hvilke oppgaver kommunen slipper å utføre takket være sentralens tjenestetilbud. Politikerne må og sette seg inn i fordeler og eventuelle ulemper det vil være ved overgang til frivillighetssentral med ditto retningslinjer.

Vi leser at Eidsberg kommune ønsker å utvide en sentrals hjelpetilbud som natteravsordningen, tiltak for barnefamilier og andre brukergrupper. Dette er forståelig. Eidsberg kommune må ha en godt fungerende sentral hvor forebyggende tiltak fortsatt står i fokus. En sentral som kommunen støtter og legger godt til rette for. Lokalitetene må være tilpasset sentralens drift. Så får framtida vise om det blir velferdssentral eller frivillighetssentral.

@