Viktig innlegg fra LOP-medlem med bakgrunn fra forsvaret

Befal som tjenstgjorde i Forsvaret i tiden før 1/5-1961 har i mange tilfeller gått glipp av sin rettmessige pensjon i Statens Pensjonskasse(SPK).

Dette ble jeg gjort oppmerksom på før jeg søkte om opptak i SPK i 2010, etter råd fra en tidligere arbeidskollega, som i dag får pensjon for sin tjeneste i Forsvaret på 1950-tallet.

Til da hadde jeg trodd at pensjonsrettigheter automatisk ble fanget opp av Forsvaret og SPK, noe som altså ikke er tilfelle. Etter en omstendelig prosess ble jeg innvilget pensjon for mine 3 års tjeneste som fenrik i Luftvernartilleriet. På vegne av en tidligere gymnasie- og befalsskole kamerat, også luftvern artillerist(NIKE), sendte jeg en ny søknad, som også ble godkjent uten problemer. Da jeg etterpå sendte inn søknad nr. 3, denne gang for en offiserskollega og kamerat, som etter et slagtilfelle var blitt uførhetstrygdet, og som hadde 8 års dokumenter tjeneste som befal, sa SPK STOPP, med begrunnelsen at søker «bare» var ansatt i midlertidig stilling.

I egenskap av prosessfullmektige, anket jeg denne saken til Trygderetten. Trygderetten avgjorde i kjennelse av 17.1.2014 at befal med midlertidig tjeneste hadde rett til medlemskap i SPK også før 1.5.1961. I Lagmannsretten kom man til samme konklusjon i dom av 13.4.2015. Høyesterett nektet i beslutning av 5.8.2015 saken fremmet og Lagmannsrettens dom er således rettskraftig.

Jeg mener nå at det kan være mange flere personer som ikke har fått sin rettmessige pensjon fra sin tjeneste i Forsvaret på 1950-tallet. I løpet av de siste ukene har jeg fått flere anmodninger om assistanse med å gjennomføre søknadsprosesser, men jeg vet nå at forutsetningene for å lykkes med slike søknader varierer meget fra sak til sak. Mange av dem det gjelder har gått bort, men etterlatte kan ha rett til pensjonen.

Per Nævdal (pnaevdal@online.no)
Kolbotn

Tidligere reserveoffiser i Luftvernartilleriet

22931240625_ec0c531bf6_o.jpg
@