Årsberetning 2011

Årsberetning 2011
 
Styret i Salten Pensjonistlag av LOP har i 2011 hatt følgende sammensetning
Leder: Brynhild Geiring
Nestleder: Gerd-Ann Andreassen
Kasserer: Erik Hakkim
Sekretær: Odd Hals
Styremedlem: Åshild Hauan
1. varamedlem: Aud Leithe
2. varamedlem: Roald Riedl
Audun Spjell har vært eldrekontakt. Kommunekontaktene har hatt tale- og forslagsrett i styremøtene.

Kommunekontaktene i 2011:
Bodø: Brynhild Geiring
Meløy: Abel Notkevich
Røst: Hans Arne Hansen
Saltdal: Petter Elias Kristensen
Steigen: Kjell Arntsen
Sørfold: Gerd Kamfjord
Værøy: Asmund Berg

Medlemstall 
Medlemmer pr. 01.01.2011: 97. Nye medlemmer i 2011: 1. Ikke betalt i 2011: 8. Utmeldt: 8. Død: 1. Medlememr pr. 31.12.2011: 81.

Møter
Det har vært holdt 12 styremøter, 8 åpne medlemsmøter, årsmøter og julelunsj.

Representasjon
Nestleder var delegat på Landsmøtet 2011.
Styremedlemmer har stått på stand i Fauske.
Styremøtene har vanligvis blitt holdt første tirsdag etter den 20. hver måned. I 2011 er det behandlet 87 saker, bl.a.

• Verving – bl.a. ved stand og rekrutteringsmøte.
• Økonomi og kontingent.
• Aktivitetsprogram for 2011.
• Medlemsmøter og turer.
• Lokallagets organisering og aktivitet.Bodø
• Registrering i Brønnøysundregistrene (Grasrotandel).
• Arkivering.
• Revidering av LOPs vedtekter.
• Tilskudd til Tusenhjemmets aktivitetssenter, fornying av audio-visuelt utstyr.
 
Medlemsmøtene (medlemsmøter/åpne møter – vanligvis holdt 1. onsdag i måneden)

• Bodø – 26. januar          Bodøs utvikling fra 1969-2016 v/Steinar Skogstad
• Bodø – 08. februar         Årsmøte
• Bodø – 23. mars           Langs kystriksveien til Svartisen, bildekåseri v/ Knut Jørgen Olsen
• Bodø – 11. april             Eldres kosthold v/ernæringsfysiolog Kari Hege Mortensen
• Bodø – 25. mai              Eldres tannhelse v/tannlege Svein Olsen
• Bodø – 07. september    Valget 2011 – Paneldebatt v/politikere fra partiene i Bodø som stiller til valg
• Bodø – 05. oktober         Medlemsmøte om LOP Salten og Landsmøtet 2011
• Bodø – 12. oktober         Om LOP Salten. Om omsorgstjenesten i Fauske og samhandlingsreformen v/leder
                                      for Helsetun 1 på Fauske

• Bodø – 02. november      Bodø som flyby. Om flybyen og kampflybase. v/daglig leder i Team Bodø,
                                      Per Gaute Pettersen

• Bodø – 06. desember     Julelunsj på Tusenhjemmet        

Økonomi
Medlemskontingenten ble ikke endret og er den samme som i 2010, kr 300. Lokallaget beholder kr 150, mens kr 150 betales til LOP sentralt. Antallet betalende medlemmer var 97 ved årsskiftet 2011. Ved årsskiftet 2011/12 er det 81. Lagets styremøter har vært holdt på Tusenhjemmet og hos styremedlemmer. Korrespondansen med styret/kommunekontakter/medlemmer foregår fortrinnsvis pr. e-post/meldinger. Når det gjelder økonomien vises det til regnskap og budsjett.

Arbeidet i 2011
*Styret har også i 2011 vektlagt arbeidet med verving. Dette året satte vi av tid til stand og møte på Fauske. Styremedlemmer stilte 7. mai med stand på Fauske amfisenter, men i konkurranse med loddsalg for 17. mai-arranegemnt lyktes vi ikke med å verve nye medlemmer. I oktober arrangerte vi rekrutteringsmøte i kommunehuset på Fauske. Heller ikke her gikk det som vi håpet. Omtalen i Saltenposten uteble, kluss med rom og forfall fra dem som skulle orientere om forhold for eldre på Fauske gjorde sitt til at vi ikke lyktes.
*15. september ble avtalen med Arkiv i Nordland for deponering av LOP Saltens arkiv ferdigstilt.
*Styret har arbeidet for å få informere om LOP på kommunale og fylkeskommunale pensjonistkurs. Vi er ikke i mål, så dette arbeidet må fortsatt videreføres.
*Vi har søkt Nordland kommune og Salten reionråd om økonomisk støtte. Svarene var negative.
*Medlemmene er oppfordret til å registrere seg for Grasrotandel til LOP Salten.
*Audun Spjell ble av styret foreslått til medlem av Bodø eldreråd og er bekreftet som fortsatt medlem for nye fire år.
*Styremedlem Åshild Hauan ble på Landsmøtet valgt inn i sentralstyret for LOP.
*I normalvedtektene for lokallag i LOP har styret vedtatt et tillegg som vil bli lagt fram for årsmøtet for eventuell godkjennelse.

Seniorenes fellesorganisasjon
23. november 210 ble Seniorenes fellesorganisasjon stiftet. LOP meldte seg ut i 2011.
De åpne møtene og medlemstreff
På omtrent halvparten av de åpne møtene har vi hatt bra oppslutning. Da har vi tatt opp «brennbare» tema. Det har ikke vært interesse for de planlagte turene.
Kontakt/informasjon styret – kommunekontaktene
Kommunekontaktene har rett til å delta i styremøtene. Informasjon formidles gjennom data. Styret har i noen tilfeller møtt enkelte av kommunekontaktene, men det skjer sporadisk og altfor sjelden.

Veien videre
Hovedoppgaven for laget må være fortsatt verving og informasjon om LOP og lokallaget. Styret må jevnlig evaluere og forbedre sitt arbeid for å skape interesse for laget og LOPs viktige arbeid med å sikre de offentlige pensjonistenes rettighter.
Et stadig aktuelt spørsmål er hvilken organisering som tjener Salten-området på en god måte. Avstandene gjør det vanskelig for styret å møte medlemmer i mange av kommunene. Det er en svakhet ved nåværende organisering. Men for kommuner med få medlemmer håper vi likevel å kunne være et bindeledd som gir relevant informasjon om det som skjer i vårt område.
Når den nye samhandlingsreformen nå skal gjennomføres, vil det være viktig for oss å ha god kontakt med eldrerådene i kommunene. Dermed håper vi å kunne bidra til en positiv utvikling av denne reformen, men også i andre saker av lokal interesse.
Styret og kommunekontaktene trenger støtte fra medlemmene for å drive laget. Medlemmenes interesse og medvirkning er svært viktig for å øke medlemstallet og bidra til et positivt miljø i laget.
Målsettingen må som tidligere være et velfungerende lag med økende oppslutning! Og som tidligere – det fortjener dagens og framtidens offentlige pensjonister!
Med dette takker styret for tilliten dette året og ønsker det nye styret lykke til!

Årsmeldingen er godkjent av styret 17. januar 2012.
Brynhild Geiring, leder                                         Gerd-Ann Andreassen, nestleder