Fra vedtektene

Salten Pensjonistlag er lokallag av LOP. Laget har til formål å samle pensjonister med rett til offentlig tjenestepensjon til arbeid for felles interesser. Laget er partipolitisk og religiøst uavhengig.

Medlemskap: Alle som har eller vil få offentlig  pensjon, har rett til medlemskap i Salten Pensjonistlag og blir dermed også medlem av LOP sentralt. Ektefelle / samboer kan også bli medlem.

Salten Pensjonistlags særvedtak:  Saksdokument og referat blir sendt styremedlemmene og kommunekontaktene. Kommunekontaktene har møterett på styremøtene med tale-og forslagsrett.

Kontingent. Halv pris vervingsåret, for dem som verves siste halvdel av kalenderåret.

Medlemmer av Landslaget for Offentlige Pensjonister Salten Pensjonistlag som er valgt inn i sentrale styrer, råd og utvalg har møterett i styret med  tale- og forslagsrett.

Samarbeidsavtale med Norsk Sykepleierforbund (NSF) og NSLF For pensjonerte medlemmer av NSF og NSLF som ønsker det, betaler fagforeningen LOP-kontingenten. De innmeldte medlemmene blir INDI-medlemmer, Dvs. Individuelle / Direkte medlemmer. De har automatisk rett til medlemskap i LOPs lokallag.