Årsmøte 2023

Innkalling til årsmøtet ble sendt alle medlemmer 28.12.2022.
Årsmøteskriv med sakliste har følgende vedlegg:
     1. Årsmelding for 2022. (Sak 3)
     2. Regnskap for 2022. (Sak 4)
     3. Budsjettforslag for 2023. (Sak 5)
     4. Forslag om vedtektsendring: § 7: Medlemslister. (Sak 7C)
Tid:      15. februar 2023 etter medlemsmøtet som begynner kl. 11.00.
Sted:    Underetasjen i Frøyland og Orstad kyrkje.

Saker:

Sak 1 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 2 Valg av ordstyrer
           Styrets innstilling: Inger Marie Nese
           Valg av 2 referenter
           Styrets innstilling: Aase-Brit Borsheim og Kåre Bærheim
           Valg av to møtedeltakere til å underskrive protokollen
           Styrets innstilling: Else Berit Bekkeheien og Rannveig Bærheim
           Tellekorps
           Styrets innstilling: Gunnstein Emmerhoff og Reidun Bøe Høiland


Sak 3 Årsmelding for 2022 (Vedlegg 1)
           Styrets innstilling: Årsmeldingen tas til orientering
Sak 4 Revidert regnskap for 2022 (Vedlegg 2)
           Styrets innstilling: Regnskapet godkjennes
Sak 5 Budsjett for 2023 (Vedlegg 3)
           Styrets innstilling: Budsjettet vedtas
Sak 6 6 A: Valg etter innstilling fra valgnemnda
           Tabellen nedenfor viser nåværende styresammensetning med valgår og funksjonstid

alt
6 A: Valgnemnda sin innstilling til nytt styre
        Innstillingen blir lagt frem i møtet.
6 B: Valg av ny valgnemnd etter innstilling fra styret
alt
           Styrets innstilling: Foreslåtte kandidater til medlem og varamedlem av valgnemnd velges.
Sak 7 Innkomne forslag
           Styret mottok 3 forslag innen utlyst frist 20.januar 2023.
           7A: Endring av lokallagskontingent.
                       Kontingenten til LOP er todelt: Sentral kontingent, som er konsum-
                       prisregulert, er inneværende år på kr 305. Lokal kontingent er på
                       kr 120. Denne ble sist justert i 2019.
                       Innstilling: Lokallagskontingenten økes til kr. 155 fra 01.01. 2024.
           7B: Gjeninnføring av makerabatt på lokallagsdelen av kontingenten. (Gjelder
             medlemmer med samme bostedsadresse.)

                       Innstilling: For medlemmer med samme bostedsadresse rabatteres
                       lokallagskontingenten for den ene. Lokallagskontingenten for
                       han/henne blir kr. 80 fra 01,01.24.
           7C: Vedtektsendring: § 7 – Medlemslister
                       Etter innføring av Personvernforordningen (General Data Protection
                       Regulation, GDPR) er §7 i vedtektene våre, «Medlemslister», foreldet:
                       Forordningen fokuserer på personvern og regulerer organisasjonens
                      adgang til å innhente, lagre og utveksle personopplysninger. I tillegg
                      styrkes den enkeltes rett til å «eie» egne opplysninger og dermed ha
                      kontroll over hva som lagres og deles.
                      Styret har utarbeidet forslag til endring av § 7 i vedtektene. (Vedlegg 4.)
                      Innstilling: Styrets forslag til endring av § 7 i vedtektene for LOP
                      Rogaland Sør vedtas.
Sak 8 Orientering
               Som det fremgår av årsmeldingen, tas nytt program for føring av regnskap
               og medlemsregister, StyreWeb, i bruk fra 01.01.2023. Programmet muliggjør
               også enklere, billigere og raskere medlemskontakt: Alle som har en e-post-
               adresse eller en mobiltelefon (bortimot 100% av medlemmene) kan nå motta                 
               informasjon og meldinger på PC og telefonen, og vi kan bruke programmet til
               å melde oss på medlemsmøter, kurs, bedriftsbesøk, kulturarrangement og reiser.
               Årsmøtet får en orientering om hvordan.


Kleppe 30.01.23
For styret i LOP Rogaland Sør
Bjørg Brekke Sørskog
Lokallagsleder

@