Æresmedlem i LOP Rogaland Sør, og initiativtaker til lokallaget, er 90 år i morgen 9. juni!

08. juni 2020

Æresmedlem i LOP Rogaland Sør, Per Lygre, er 90 år!

Tidligere rektor, Per Lygre, Sandnes, er 90 år tirsdag 9. juni 2020. Lygre har vært en aktiv og populær skolemann og allsidig samfunnsbygger i regionen i mange årtier. Vi vil gjerne trekke fram hans innsats for LOP (Landsforbundet for offentlige pensjonister, Rogaland Sør), der han har vært en bauta.

Æresmedlem i LOP Rogaland Sør, Per Lygre, er 90 år!

Tidligere rektor, Per Lygre, Sandnes, er 90 år tirsdag 9. juni 2020. Lygre har vært en aktiv og populær skolemann og allsidig samfunnsbygger i regionen i mange årtier. Vi vil gjerne trekke fram hans innsats for LOP (Landsforbundet for offentlige pensjonister), der han har vært en bauta.

LOP ble opprettet i 1939 under navnet Landslaget for Statspensjonister (LSP). Etter hvert ble det etablert lokallag, først på Østlandet. Stavanger var først ute i Rogaland (1957). I 1989 vedtok Landsmøtet å ta inn medlemmer både fra stat, fylker og kommuner, og navnet ble endret til Landslaget (senere Landsforbundet) for Offentlige Pensjonister.  

Stavangerlaget hadde i 1996 rundt 100 medlemmer, omtrent ingen fra Sandnes og Jæren. Høsten samme året begynte man å diskutere mulighetene for et lokallag også i Sandnes. Pensjonert rektor Per Lygre ivret for dette. Han tok kontakt med lederen i LOP, Ivar Grotnæs, som var positiv til et nytt lokallag. Lygre kontaktet så pensjonerte skoleledere i hele Jærregionen for å høre om det var interesse for et lokallag på Jæren. Det resulterte i et møte med 20 interesserte i oktober, på Skeianetunet eldresenter i Sandnes, der følgende interimsstyre ble oppnevnt: Per Lygre (Sandnes) ble leder, med styremedlemmene Olav Engelsvoll (Sandnes), Arvid Ohma (Sandnes), Hans Svare (Gjesdal), Henry Halvorsen (Klepp), Jon Solheim (Sola), Harald Ødegaard (Time) og Leif Slinde (Hå). Oppgavene var medlemsverving og planlegging av konstituering våren 1997.

17. april 1997 ble konstituerende møte holdt på Fredheim i Klepp, der 30 av 105 medlemmer møtte. Forslaget om å danne et lokallag med medlemmer fra Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå under navnet LOP Sandnes og Jæren ble vedtatt. Det ble bestemt at styret skulle bestå av kvinner og menn, og de seks kommunene skulle ha minst ett styremedlem hver. Følgende ble valgt: Leder Per Lygre (Sandnes), nestleder Svare (Gjesdal), kasserer Ohma (Sandnes). Styremedlemmer: Halvorsen (Klepp), Rønnaug Lemvik (Time), Martin Edland (Hå), Gunnborg Nedrebø (Sandnes), Solheim (Sola) og Ødegaard (Time). Vara ble Engelsvoll (Sandnes) og Olaug Hetlelid (Sandnes).

Hele styret engasjerte seg i medlemsverving. Alle bidro til å finne navn og adresser til mulige medlemmer, og forsøkte på forskjellige måter å oppspore kandidater. Hundretalls informasjonsskriv med innmeldingsblanketter gikk i posten. LOP S&J ble snart et av LOP sine store lokallag, og har de siste årene vært det største! Medlemstilgangen ga laget økonomisk armslag, og gjorde det lettere å rekruttere styremedlemmer. En organisering med aktive komiteer var fra starten grunnpilaren i laget. Hele styret, inkludert vara, ble engasjert i grupper for verving, programutvikling, medlemsmøter, reiser, bedriftsbesøk og kultur- og kursvirksomhet. Arbeidsformen aktiviserte til iver og ansvar.

Første ordinære medlemsmøtet ble holdt på Klepp, videre har det vært holdt møter i kantinen i Sandnes rådhus, Nærbø sparebank og Ganddal bydelshus. Da medlemstallet økte og plassen ble for liten, har de fleste møtene senere vært holdt i Frøyland/Orstad kyrkje, som har store lokaler og god parkeringsplass. Hvert halvår blir det holdt 2-3 medlemsmøter med foredrag, sang/musikk og lagsorientering. Det er godt frammøte, stort sett over 100 hver gang, som nok skyldes både godt program, servering av god mat og gildt sosialt samvær. I desember hvert år inviterer laget til førjulsfest med opptil 300 deltakere i Festsalen i Klepp rådhus. Det er arrangert mange populære turer og ekskursjoner i inn- og utland med stor oppslutning. I alle år har turvirksomheten hatt en stor betydning for utviklingen av LOP Sandnes og Jæren.

I 2007 feiret LOP S&J 10-årsjubileum i Sola kulturhus. Femten-års jubileum ble feiret i 2012 på Hotel Residence i Sandnes. Stavangerlaget fikk utover 2000-tallet problemer med å få tak i ledere, vedtok å legge ned fra årsskiftet 2015/2016, og vedtok samtidig å slå laget sammen med LOP Sandnes og Jæren. LOP Stavanger og omland ble derfor formelt slått sammen med LOP S&J ved årsskiftet 2015/2016. Medlemsmassen I Stavanger var da ca. 170. Noe over 100 medlemmer ble med videre i LOP S&J. Nytt navn, LOP Rogaland Sør, ble vedtatt på årsmøtet 20.02.2019.

Per Lygre var første leder og fungerte i 7 år (1997- 2005). Deretter fulgte Hogne Vetrhus fram til 2008, og han fortsatte også etterpå idet nyvalgt leder, Trygve Mikael Viga, ba seg fritatt. Johan Risa overtok lederjobben i 2010. Synnøve Ladstein ble valgt til leder i 2011 og fungerte i 7 år til årsmøtet 21.02.2018, da Martha Jakobsen Ulvund overtok, og er nåværende leder.

Per Lygre var engasjert i alle lagsaktiviteter. Han ble utnevnt til æresmedlem i 2006 for bl.a. initiativ til oppretting av lokallaget og for sin betydelige medvirkning til lagets popularitet. Laget har tre æresmedlemmer. Hans Svare ble utnevnt til æresmedlem i 2010 for bl.a. arbeid med å opprette laget og for å ha ledet omfattende lokal verving og rådgivning i pensjonsspørsmål. Synnøve Ladstein ble utnevnt til æresmedlem i 2019 for sitt arbeid med å lede laget på en forbilledlig aktiv, romslig og inkluderende måte i en viktig 7-årsperiode (2011-2018).

LOP Rogaland Sør har også engasjert seg i LOP sentralt. Laget var vertskap for Landsmøtet både i 2001 og 2011. LOP sentralt har hatt flere medlemmer fra Rogaland til forskjellige verv. LOP Rogaland Sør er fremdeles LOP sitt største lokallag og hadde i årsskiftet 2019-20 godt over 700 betalende medlemmer.

Lygre har vært aktiv i LOP Rogaland Sør i alle år, og er fortsatt med på stort sett alle møter og arrangementer. Han har bl.a. engasjert seg for den offentlige pensjonen og har bidratt med kunnskap og argumenter i kampen mot underregulering og negativ utvikling for pensjonistene. Han har hatt mange innlegg både i avisene og i sosiale medier.

Vi gratulerer så mye med 90-årsdagen 9. juni, og ser fram til mangegode møter og diskusjoner framover.

Styret i LOP Rogaland Sør

v/ leder Martha J. Ulvund

Dokumenter

Per Lygre - beskåret.jpg
Per Lygre - 90 .pdf
@