Årsberetning 2011

Styrets årsberetning for perioden 23.02.2011 – 22.02.2012
 
Tillitsvalgte
I perioden har styret vært slik sammensatt:
Leder: Harry Kvalvik
Nestelder: Jorunn Rasmussen
Kasserer: Kåre Aasland
Sekretær: Frits N. Jensen
Styremedlem: Borgny Knutsen
Varamedlemmer: Leif Karlsen, Laila Abrahamsen og Ellen Karlsen
Revisorer: Einar Stenersen og Anne Johannessen. Vararevisor: Rolf Lorentsen

Arbeidet i styreperioden
Arbeidsfordeling
Med bakgrunn i vedtatt økonomireglement har kasserer ført regnskapet og hatt det daglige ansvar for økonomien, mens både leder og kasserer har hatt tilgang til bankkonto.
Oppgaver i forhold til planlegging av møter, deltakelse i arrangementer etc. har vært fordelt mellom de tillitsvalgte uten godtgjørelse- Sekretærarbeid av ulikt slag – som til dels kan være ganske omfattende – har vært godtgjort innenfor rammen av avsatte midler.
På siste årsmøte ble det gitt uttrykk for at godtgjørelse til tillitsvalgte bør vurderes. Det vises i denne forbindelse til egen sak.

Styremøter
I perioden har det vært gjennomført ti ordinære styremøter der 73 saker har vært behandlet – saker som i stor grad er knyttet til aktiviteten i lokallaget, fra gjennomføring av reisevirksomhet og medlemsmøter, deltakelse i arrangementer i forbindelse med eldredagen, trykking av vervebrosjyre og gjennomføring av vervetiltak.
Underskuddssaken fra regnskapet for 2009 er fremdeles ikke avsluttet. Etter avslutning av sin etterforskning sendte politiet saken over til Konfliktrådet, der leder og kasserer møtte for om mulig å finne en minnelig løsning. Dette lot seg ikke gjøre, og saken er sendt tilbake til politiet. Styret har vedtatt å utgiftsføre underskuddet, men med et stående krav om tilbakebetaling. 
Første varamedlem har møtt fast til alle styremøter, mens de øvrige har vært invitert og har i stor grad møtt.

Medlemsmøter
I tillegg til ordinært årsmøte og tradisjonelt julebord var det planlagt fire medlemsmøter. To av medlemsmøtene måtte dessverre avlyses pga sviktende påmelding.
Styret har gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmene omkring innholdet i medlemsmøtene, og et stort flertall ønsker at innhold og opplegg bør være som hittil.
Styret har for øvrig valgt å redusere pris og i visse sammenhenger subsidiere disse møtene ut fra et ønske om å få flest mulig til å delta.

Reisevirksomhet
I underkant av 400 av våre medlemmer deltok på ulike turer/reiser i regi av lokallaget vårt. Omtrent halvparten av disse er mer eller mindre faste deltakere på våre populære «Kilpis-turer». Statistikken viser at det er mange «gjengangere» som deltar på ulike reisemål, mens en god del av medlemsmassen ikke deltar. Om dette skyldes økonomi eller mindre reiseinteresse kan være vanskelig å si. Det er imidlertid et faktum at svært mange av våre medlemmer er enslige. og mange ville kanskje delta om de hadde noen kjente å reise sammen med. Så om du kjenner noen som kjenner noen … så ta kontakt med dem for eventuelt reisefølge!  

Medlemstall – vervekampanje – kontingent
Registrert medlemstall pr 31.12.2011 var 454. I løpet av ble det vervet 38 nye medlemmer. I samme periode ble 34 medlemmer utmeldt pga dødsfall eller av annen grunn. I tillegg ble 33 strøket fra medlemslisten pga manglende betaling av kontingent. 
Siste halvår 2011 ble det fra LOP sentralt initiert en vervekampanje, der alle lokallag fikk en premie på kr 50 for hvert nytt medlem som ble vervet – uavhengig av hvor mange som måtte bli strøket av medlemslisten av en eller annen grunn. Styret for LOP Tromsø vedtok å gi denne premien direkte til de som vervet nye medlemmer.
Landsmøtet 2011 vedtok å øke den sentrale del av kontingenten med kr 50 til kr 200. Styret i LOP Tromsø har ikke ønsket å fremme forslag om økining av den lokale del av kontingenten, og forutsetter at aktiviteten i laget kan opprettholdes med dagens kontingent.

Samarbeid
PFO (Pensjonistenes fellesorganisasjon) tar mål av seg til å være et samarbeidsorgan for pensjonistorganisasjone, selv om ikke alle lokale foreninger/organisasjoner er medlemmer. PFO er primært en organisasjon som kan samordne, gi felles uttalelser og fremme saker overfor lokale myndigheter på vegne av alle medlemsorganisasjonene, Eksempelvis har PFO formidlet forslag overfor kommunen i forbindelse med oppnevning av nytt eldreråd. PFO vil også formidle «aktivitetskalendre» fra ulike organisasjoner med sikte på mulighet for deltakelse i aktiviteter på tvers av organisasjonsgrenser. Styret i LOP har funnet det formålstjenlig å delta aktivt i dette samarbeidet.

For øvrig har styret søørget for deltagelse på informasjons- og drøftingsmøter i eldrerådet. For de kommende fire år er nestleder i LO Tromsø, Jorunn Rasmussen, oppnevnt som medlem av eldrerådet. Hun ble også på siste landsmøte valgt som medlem av kontrollkomiteen i LOP.

Videre arbeid
Styret har håp om at LOP Tromsø og omegn fortsatt kan være med på tiltak som kan gi ekstra innhold i hverdagen for våre medlemmer. Vi vil fortsatt satse på reisevirksomheten og medlemsmøter som både kan gi kunnskap, kulturelt innhold og sosialt felleskap.

En generell utfordring for alle lag og foreninger synes å være å få folk til å påta seg oppgaver som tillitsvalgte – og at de kan være vanskelig å finne fram til aktiviteter og tilbud som treffer folks interesser. Det er derfor en stående oppfordring til alle våre medlemmer om å komme med innspill og ønsker til aktiviteter og tilbud som styret kan følge opp.

Harry Kvalvik, styreleder, Jorunn Rasmussen, nestleder –  Kåre Aasland, kasserer – Frits N. Jensen, sekretær –  Borgny Knutsen

@