Årsmelding 2015

LOP avdeling Tromsø og omegn

 

Styrets årsberetning for perioden februar 2015 til februar 2016.

 

Styret har i denne perioden bestått av:

Leder/kasserer:          Arvid Tangen

Nestleder:                   Jorun Rasmussen

Sekretær:                   Sigmund Nordmo

Styremedlem:            Einar Stenersen

Styremedlem: Oddny Aleksandersen

1. Varamedlem:         Laila Abrahamsen

2. Varamedlem:         Reidun Jensen

3. Varamedlem:         Asgeir Brekke

 

Revisorer:                   Anne Johannessen

Liv Flage Kvalvik

Vararevisor:                Asmund Tranung

 

Varamedlemmene har møtt på alle styremøtene.

 

Valgkomite:                Mary Brekke (leder)

Aud Toften

Åsmund Tranung

 

Styrets Reisekomite har bestått av Sigmund Nordmo (leder), Laila Abrahamsen, Reidun Jensen, Oddny Aleksandersen og Einar Stenersen.

 

Styrets arbeid

Det er avholdt 9 styremøter i perioden og behandlet 48 saker. Sakene som har vært behandlet har vært knyttet til aktiviteten i laget: Planlegging av reisevirksomhet, organisering av kassererfunksjonen, medlemsmøtene, trykking av brosjyre, samarbeid med andre organisasjoner, osv. Styret har også pakket brev, brosjyrer og giroer for utsendelse til medlemmene. Det er i år bare sendt en utsending pr. post til medlemmene. Møter og aktiviteter er i stedet annonsert i byens aviser. Det arbeides kontinuerlig med å skaffe mail-adresser til alle, samt å bedre informasjonen på LOP sine hjemmesider. Avdelingen har utarbeidet egen brosjyre. Informasjon om LOP Tromsø er også lagt inn på PFO sin hjemmeside.

Etter kasserers sykdom hadde vi problemer med å finne kompetent regnskapsfører. Det medførte at styreleder måtte overta også kassererfunksjonen etter årsmøtet.

Sentralstyret har fra 2016 gått inn på en prøveordning med sentral utsendelse av kontingentgiro for Oslo og Tromsø lokallag. Dette vil lette regnskapsarbeidet i lokallaget vesentlig.

 

Medlemsmøter

Det er avholdt 4 medlemsmøter i tillegg til årsmøtet. På disse møtene har det vært servert middag, arrangert dans og holdt loddsalg. På møtene har det også vært kulturelt innslag i tillegg til at det er gitt informasjon om LOPs arbeid.

 

 • 23.04.15         Årsmøte. Seniorrevyen underholdt
 • 03.06.15         Foredrag om Friluftslivets år v/repr. for arrangøren.  
 • 30.09.15         Underholdning v/Kjell Ove Hveding
 • 02.12.15         Kåseri om Nordlyset v/Asgeir Brekke.
 • 04.02.16         ”Utfordringer i Flyktningearbeidet” v/Vanja Jensen, Flyktn.ktr. i Tromsø.

 

Avdelingen var representert med stand på Heracleums 20-års jubileum 26. og 27. mars. Styreleder Arvid Tangen ledet hovedarrangementet.

 

Alle medlemsmøtene annonseres nå i dagspressen.

Frammøtet på medlemsmøtene har variert fra 35 til ca. 60.

 

Reisevirkomheten

Følgende turer var satt opp:

 

 • Møljetur, 11. februar. Sjøtun Brygge.
 • Skjervøy 26. juni. Dagstur.
 • Verona. 1. – 5. juli. 
 • Lavvotur til Holmeslett. Dagstur 12. august.
 • Fauske, ca. 17.-20. august. 4 dager.
 • Lutefisk-tur 17. oktober.til Sjøtun.
 • Gran Canari/Donana: 3 uker 31.10.-21.11.2015
 • Kilpis. 1 tur 19. mars og 1 juletur 26. november.

 

Turene til Holmeslett og Fauske ble avlyst pga for få påmeldte.

Turene til Kilpis vil ikke bli arrangert i 2016 pga. at mange tilbydere medfører at vi får  forholdsvis få påmeldte.

Det har ellers vært tilfredsstillende deltakelse på turene. Flere av turene er gjennomført  i samarbeid med andre reisearrangører, hvor de viktigste er Bussring og Elsa Ovesen på Arguineguin. 

 

Representasjon

 • Sigmund Nordmo er medlem av LOP sitt landsstyre og regionansvarlig for Troms og Finnmark.  
 • Jorunn Rasmusssen er medlem av kontrollkomiteen i LOP sentralt.
 • Jorunn Rasmussen var LOP Tromsø sin representant i Tromsø Kommunes Eldreråd i 2015. I januar 2016 ble LOPs representanter, Oddny Aleksandersen og Jorunn Rasmussen, valgt inn som henholdsvis leder og medlem av Eldrerådet.
 • LOP er medlem av Pensjonistenes Fellesorganisasjon (PFO) i Tromsø. Arvid Tangen er nestleder i PFOT, Sigmund Nordmo er leder av valgkomiteen.  

 

Økonomi

LOP avd. Tromsø og omegn hadde pr. 31.12.2015 329 medlemmer.

Det er en netto tilgang på 4 i forhold til samme tidspunkt i fjor. Det er kommet 15 nye medlemmer, mens 11 er utmeldt. Disse er strøket pga manglende kontingentbetaling, eller de er utmeldt  pga. sykdom eller dødsfall. Det er ikke avholdt vervekampanje i perioden.

Sentralstyret har fra 2016 gått inn på en prøveordning med sentral utsendelse av kontingentgiro for Oslo og Tromsø lokallag. Dette vil lette regnskapsarbeidet i lokallaget vesentlig.

 

Styret sier seg fornøyd med økonomiske utviklingen i laget. Selv om hovedprinsippet er at alle arrangementer skal balansere økonomisk eller gå med et lite overskudd, så har styret valgt å ”subsidiere” bespisningen på møtene. Matprisene på Heracleum er fremdeles høye, og vi har gått til dette skrittet for å øke deltakelsen på møtene. Loddsalget kompenserer noe for dette.

 

Styret vil ellers vise til regnskapet når det gjelder lagets økonomi.

 

 

 

Tromsø, 15. februar  2016.

 

Arvid Tangen

styreleder

 

 

 

Jorunn Rasmussen                                                          Oddny Aleksandersen

nestleder                                                                           styremedlem

 

 

 

Sigmund Nordmo                                                             Einar Stenersen

sekretær                                                                           styremedlem

 

 

@