Årsmøtet 2021

Årsmøtet 25. mai i år ble preget av pandemirestriksjoner, men vi klarte å få til et fysisk møte med 19 påmeldte medlemmer. Møtet foregikk som vanlig i Heracleums fine kafelokaler og vi fikk en enkel servering etter at Erling Briskemyr hadde orientert om årets pensjonsoppgjør og lokalt arbeid for å påvirke myndighetene til et bedre system.

Styrets årsberetning for 2020.

Styret valgt på årsmøtet i 2019:

Leder:                 Asgeir Brekke

Nestleder:           Jorunn Rasmussen

Sekretær:            Guri Martens

Kasserer:            Arvid Tangen

Styremedlem:    Erling Briskemyr

1. Varamedlem: Ingvild Kamplid

2. Varamedlem: Ellen Bjørkedal

3.varamedlem :   Sylvi Selnes (Utmeldt av LOP fra 1.1.21)

 

Asgeir Brekke trakk seg seinere som leder og medlem av landsstyret pga sykdom.  Jorunn Rasmussen ble dermed leder fra 27/8. Ingvild Kamplid rykket opp som fast medlem av styret.

 

Varamedlemmene har fått innkalling til alle styremøtene.

 

Revisorer:           Anne Johannessen (gjenvalg)

Aksel Sollie (gjenvalg)

Vararevisor:       Rita Tiller (gjenvalg)( Ikke medl. av lokallaget fra 31.12.20)

 

Valgkomite:        Aksel Sollie (gjenvalg)

                            Hans Holmeslett (gjenvalg)

                            Britt Dyrstad Pettersen (gjenvalg)

Representasjon

  • Asgeir Brekke var  medlem av LOP sitt landsstyre og regionansvarlig for Troms og Finnmark, men trakk seg i 2019  pga sykdom.  

- Oddny Aleksandersen er leder av eldrerådet. Hun ble nominert av LOP.

- Rolf Karlsen , medlem av eldrerådet , ble også nominert av LOP.

Situasjonen i  2020 er identisk  med  2019.

 

 

Medlemsutvikling.

LOP avd. Tromsø og omegn hadde pr. 31.12.2019 237 medlemmer.

Det er kommet en del nye medlemmer, men enda flere er altså utmeldt. Noen er utmeldt pga. sykdom eller dødsfall, mens en del er strøket pga manglende kontingentbetaling. Etter at pensjonistforeningen ved Universitetet i Tromsø (PUIT) ble opprettet, har en del av våre lokallagsmedlemmer med tilknytning til universitetet valgt å gå over i denne.

 Det er ikke avholdt vervekampanje i perioden. Medlemsutviklingen er ikke tilfredsstillende, og på sikt må det tas grep hvis man skal opprettholde medlemstallet.

 

Økonomi

Styret er bekymret over den økonomiske situasjonen.  Økonomitiltak er diskutert på mange av våre styremøter og vil fortsatt være gjenstand for nøye oppfølging.

 

Styret vil ellers vise til regnskapet når det gjelder lagets økonomi.

 

 

Beretning for 2020

Grunnet utbrudd av koronapandemien har det vært svært liten aktivitet i laget. Det er avholdt 6 styremøter ( 21/1, 18/2, 10/3, 30/9, 29/10, 26/11),

 

 

 

 

Årsmøtet 17/3 ble avlyst. Det har bare vært ett medlemsmøte 31.1., og planlagt møte 9.desember ble avlyst grunnet svært  lav påmelding.

 

En viktig sak styret har arbeidet  med, er å få bort underregulering av pensjonene.

Som kjent er pensjonene redusert med 0,75% i forhold til lønnsøkingene i arbeidslivet. Erling samlet støtte for vårt forslag fra pensjonistene i LO, Utdanningsforbundet og PUIT. Et skriv om dette  ble sendt stortingsrepresentantene for Troms og Finnmark og avisene i Tromsø.

Det er denne saken det har vært arbeidet mest med i styret 2020, og Erling Briskemyr har vært sentral i arbeidet.

Styret behandlet i 2020 31 saker.

 

Det har ikke vært noen reise- eller turvirksomhet, og planlagt møljetur i januar/februar ble avlyst grunnet lav påmelding.

 

 

Medlemsutvikling

Tallet på medlemmer er gått ned, Vi gjennomførte en større gjennomgang av medlemslista mot slutten av 2020.Dette førte til at mange passive medlemmer ble strøket pga manglende kontingentinnbetaling over flere år. Det er rimelig å tro at noen meldte seg ut pga arrangementsstoppen i 2020 og 2021 også. Medlemstall pr 19.4.21 er 128.

 

Økonomi

Regnskapet for 2020 viser et driftsunderskudd  på  kr 12071. Dette skyldes først og fremst få deltakere på møtet 30.1. og en uoppgjort regning for busskjøring i 2019. Ellers må det bemerkes at innkrevingen av kontingent er relativt dyr, 8447 kr. Medlemskontingenten utgjør 9235 kr mindre i 2020 enn året før. Dette tyder på en massiv avgang. Ellers vises til årets regnskap.

@