Referat fra årsmøtet 2012

Protokoll fra årsmøte 22. februar 2012 på Heracleum
 
Leder Harry Kvalvik åpnet møtet med å ønske alle velkommen. Sakliste og møteinnkalling ble godkjent.
1. Konstituering
Møteleder: Svein Rasmussen
Referenter: Jorunn Rasmussen og Frits N. Jensen
Underskrive protokollen. Ellen Karlsen og Astri Pedersen
Tellekorps: Eva Kvalvik og Leif Karlsen

2. Årsberetning for styreperioden
Møteleder leste opp styrets årsberetning. Vedtak: Gpdkjent.

3. Revidert regnskap for kalenderåret 2011
Kåre Aasland presenterte regnskapet og Einar Stenersen leste opp revisjonsberetningen. Revisorene anbefalet årsmøtet å godkjenne regnskapet. Vedtak: Regnskap og revisjonsrapport enstemmig godkjent.

4. Reviderte normalvedtekter for lokallaget
Møteleder innledet om prosessen med revisjon av vedtektene fra sentralt hold, samt styrets behandling av saka. Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne forslag til reviderte vedtekter med følgende tilføyelse til §7 Økonomi, nytt avsnitt:

ØKONOMIREGLEMENT
LOP avd. Tromsø har utarbeidet et eget økonomireglement som utfyller bestemmelsene i vedtektenes §7. Eventuelle endringer i Økonomireglementet skal skje i overenstemmelse med Normalvedtekter for lokallag §11.»
Vedtak: Normalvedtekter for lokallag vedtas som vedtekter for Tromsø og omegn lokallag av LOP, med den tilføyelse som fremgår av saksdokumentet.

5. Honorarer til tillitsvalgte
Saka ble fremmet i forrige årsmøte av daværende revisor Holmeslett med anmodning om at saka utredes. Avtroppende styreleder Harry Kvalvik redegjorde for styrets behandling av saka, samt styrets forslag til honorarer pr år for tillitsvalgte.
 Vedtak: Tillitsvalgte i styret honoreres som følger gjeldned fra 2011:
              Styreleder                                          kr 5.000
              Nestleder                                           kr 1.000
              Kasserer                                            kr 3.000
              Sekretær                                           kr  1.000
              Medlemmer/varamedlemmer          kr    600

6. Lokallagskontingenten for 2012 
Landsmøtet vedtok den 26.06.2011, under sak 8b, å øke den sentrale delen av kontingenten fra kr 150 til kr 200 pr år, noe som har medført en konitingentøkning for 2012 med kr 50. Styret anbefaler å holde den lokale andelen på dagens nivå for inneværende år og for 2013. Vedtak: Den lokale andelen av kontingenten på hhv kr 150 for helårs- og kr 75 for halvårsmedlemmer holdes uforandret for 2012 og 2013. Årsmøtet tar landsmøtets vedtak om økning av den sentrale kontingent fra kr 150 til kr 200 til etterretning.

7. Budsjett for 2012
Kåre Aasland presenterte styrets forslag til budsjett for inneværende år. Vedtak: Enstemmig godkjent.

8. Valg
Borgny Knutsen la fram valgkomiteens forslag: 
Styret: Leder Laila Jernsletten (ny – for 1 år). Styremedlemmer: Jorunn Rasmussen (ikke på valg), Frits N, Jensen (ikke på valg), Borgny Knutsen (gjenvalg for 2 år), Svanhild Killie (ny – for 2 år). Varamedlemmer; Laila Abrahamsen (gjenvalg), Reidun Jenssen (ny), Anne Marie Nesje (ny) – alle for et år. Revisorer: Einar Stenersen og Anne Johannessen gjenvelges for ett år, likeså vararevisor Rolf Losentsen. Votering: Alle enstemmig valgt. 
Valgkomite for 2012: Ingen forslag. Vedtak: Det nye styret gis fullmakt til å velge valgkomite. Valgkomiteen må være klar i god til før arbeidet med valgforslag for neste årsmøte tar til.

Ellen Karlsen  Astri Pedersen  Jorunn Rasmussen  Frits N. Jensen

@