Medlemsmøtet 23.02.2022.

Maria Goreckas foredrag "Vellykket aldring" er vedlagt.

Her er noen glimt fra medlemsmøtet 23. februar 2022. Nevropsykolog Martha Gorecka holdt et utmerket og ikke minst positivt vinklet foredrag: "Vellykket aldring. Hva sier vitenskapen (så lengt)". Hun hadde en holistisk innfallsvinkel, og presiserte at det er flere aspekter enn de biologiske som er viktig for en vellykket aldring. 

Alle foto: Sigmund Nordmo

alt   alt

Engasjert foreleser.             

alt

  Ca 30 deltok på medlemsmøtet

alt   alt

Sylvia dyktig møteleder.             Ola Marius informerer om registrering av historisk materiale.

alt  

En liten takk for en utmerket forelesning!

Referat frå medlemsmøtet i PUiT 23. februar 2022, kl. 1300, i møterom Blåmann; Linken.

 

Møtet starta med lunsj.

Sylvia ønskte velkommen og leidde møtet.

 

Orienteringar

 1. Sylvia hadde med fleire eksemplar av medlemsbladet Vi i LOP til utdeling. Ho orienterte om nettsida til LOP som er svært lett tilgjengeleg. PUIT legg ut stoff der.
 2. Sylvia har send brev til LOP med kopi til LOP Tromsø og Tromsø eldreråd med utgangspunkt i Runar Bakkens kronikk i Morgenbladet om eldreomsorg og aldersdiskriminering og bede om at LOP bidrar til at det på statleg nivå blir arbeidd for at det blir etablert ei bemannings- og utdanningsnorm for arbeid i sjukeheimar. Sentralstyremøtet i LOP 11.0 vedtok å ta dette med i LOPs krav til statsbudsjettet 2023.
 3. TT-kort-saka. Løyvingane til dette varierer frå kommune til kommune. Det er fylkeskommunane som fordeler midlar til kommunane. I Tromsø kommune er løyvingane små, og kommunen er som kjent svært vidstrekt. PUiT har bede Tromsø eldreråd ta opp saka. Eldrerådet vil (i første omgang?) få ei orientering frå fylkeskommunen 28.02.
 4. Prosjektet registrering av historisk materiale.

Sylvia og Ola Marius har hatt møte med prorektor Camilla Brekke og Jørgen Fossland om saka. Geir Rudolfsen frå universitetsmuseet var òg til stades. Universitetet er no i ferd med å tilsetje ein materialforvaltar som eventuelt kan få ei rolle i dette prosjektet. Universitetet vurderer altså å lage eit prosjekt om registrering og ivaretaking av historisk materiale. Universitetsleiinga vil ta kontakt med UiO for å høyre litt om erfaringane der. Det blei ein kort diskusjon om saka, og om i kor stor grad dette vil vere ei god løysing. Universitetet har overtatt ansvaret reint formelt, men det er framleis svært mykje som står att.

 

Sak MM 1/22 Aktivitetar i 2022

 1. Kurs i bildebehandling ved Seniornett. Japan foto har sagt seg villig til å halde kurs, men har ikkje kapasitet nett no. Når dei er klare for det, vil medlemmene i PUiT bli inviterte til å delta. Kurset er gratis.
 2. Besøke Forsvarsmuseet 105.
 3. Dato for tur til Stokmarknes: 19.-20. mai. Tur-retur Tromsø-Harstad med hurtigbåt, buss til og frå Harstad/Stokmarknes. Besøke UiT campus Harstad og Trastad og Trondarnes historiske senter i Harstad og Hurtigrutemuseet på Stokmarknes. Plass til 35 deltakarar. Planane vil konkretiserast meir etter kvart og vil bli presenterte på årsmøtet 30.0
 4. Omvising i Botanisk hage, muligens 106.
 5. Geologivandring Breivikeidet i juni.
 6. Tur til Alta til hausten.
 7. Byvandring + lunsj på Full Steam og ev. besøk på det nye sjøfartsmuseet i same bygning, tidleg haust.
 8. Den planlagde turen til Kiruna vil vi prøve å få til i 2023.

 

Sak MM 2/22 Endring av §3 i vedtektene

Sylvia gjorde greie for saka som skal vedtakast på årsmøtet. Spørsmålet gjeld storleiken på styret og om det i det heile skal vere varamedlemmer. Det blei ein kort diskusjon om saka. Gerd Bjørhovde antyda at ei praktisk og fleksibel løysing på talet på styremedlemmer kan vere noko slikt: Styret består av inntil x styremedlemmer, t.d. 8, som det er i dag om ein inkluderer varamedlemmene.

Jorun Nordmo frå valnemnda etterlyste villige kandidatar til å ta på seg styreverv.

 

Møtet blei avslutta med eit svært interessant og oppmuntrande foredrag av Marta M. Gorecka med tittelen Vellykka aldring, følgt av ein kort diskusjon. Sylvia sender ut power-point-presentasjonen til Gorecka til medlemmene.

 

           

 

Tove Bull

    ref.

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenter

@