Styrets årsberetning for 2020

Tatt til etterretning på årsmøte 19. mai 2021.

Pensjonistforeninga ved UiT, PUiT

 

Sak ÅM 1/21

Styrets beretning om PUiTs virksomhet i 2020

 

Generelt

Året 2020 opphørte mye av aktiviteten i Norge, og heller ikke PUiT slapp unna, koronapandemien rammet oss alle. Foreninga hadde i utgangspunktet planer for mange interessante og sosiale aktiviteter, men de aller fleste måtte kanselleres. Lenge hadde styret håp om at livet skulle normalisere seg sånn noenlunde i løpet av vårsemesteret, men det viste seg dessverre at dette håpet svant hen.

 

Styret

Styret fant det ikke forsvarlig å gjennomføre årsmøtet i 2020. I starten av pandemien hadde man håp om at det ville være tilstrekkelig å utsette møtet, men etter hvert ble det åpenbart at dette ikke var tilrådelig. Styret vedtok derfor i møte 19.05 at årsmøtet skulle avlyses. Styret ble prolongert til neste årsmøte. På samme styremøte ble det vedtatt å oversende til UiT Årsberetning for 2019, Budsjett for 2020 - utarbeidet til årsmøtet og Regnskap for 2019 med revisors beretning. 

Samme dokumenter ble også oversendt LOP som samtidig ble orientert om at årsmøtet var avlyst. Leder: Sylvia Labugt – 2 år

Styremedlemmer: 

Sigmund Nordmo - 2 år

Wenche Bakkelund - 2 år

Styret konstituerte Sigmund Nordmo som kasserer.

Varamedlemmer: 

Else Stjernstrøm - 2 år.  Tove Bull – 2 år

Styremedlemmer valgt i 2018: 

Einar Størkersen – nestleder Thale Henden – sekretær

Varamedlem valgt i 2018: 

Jan Alexandersen

Magne Eliassen og Ola Marius Johnsen var valgt som revisorer, og valgkomiteen har bestått av Øyvin Ytreberg og Jorunn Nordmo.

 

Budsjett

I og med at det ikke ble avholdt noe årsmøtet, har styret i 2020 forholdt seg til budsjettforslaget som var fremmet til dette møtet - kr 229 050,-

 

Året som har gått

Medlemstall

Pr. 31. desember hadde PUiT 149 medlemmer som er en økning på 10 medlemmer fra 01.01.2020. Det var i underkant av 70 PUiT-medlemmer som også har meldt seg inn i LOP. 

 

Styremøter

Styret har avholdt 8 styremøter i 2020 og har behandlet i 38 saker. Ett av møtene var digitalt. Alle referater har vært sendt ut på e-post til medlemmene og har i tillegg vært lagt ut på Facebook. Fordi det er mer tungvint å benytte nettsiden til dette formålet, har ikke det vært prioritert. 

Saker det har vært jobbet med

 • Det ble sterke reaksjoner da det ble kjent at Tromsø kommune gikk inn for å avvikle Kvaløysletta sykehjem, og styret i PUiT påtok seg et engasjement i den pågående debatten om eldreomsorgen i kommunen som ville legge ned sykehjemsplasser og øke innsatsen på hjemmetjenesten og omsorgsbolig. Tove Bull, som er medlem i Eldrerådet, argumenterte for at det er stort behov for alle de sykehjemsplassene Troms kommune har i tillegg andre typer omsorgstjenester. PUiT oppfordret videre til at kommunen skulle vurdere muligheten for at humanitære organisasjoner kunne delta i helseomsorgen. Problemstillingen ble debattert i avisene, og styreleder mottok en redegjørelse fra kommunen (politisk/administrativ ledelse) der det ble hevdet at kommunen gir, og skulle fortsette å gi en god og verdig omsorg for trengende innbyggere. desember mottok PUiT brev fra Eldrerådet der det blir opplyst at Tromsø kommune ikke ønsker humanitære organisasjoner inn i omsorgstjenesten.
 • I løpet av 2020 har styret også engasjert seg i og hatt kommunikasjon med nasjonale pensjonistorganisasjoner og politiske partier vedrørende pensjonisters økonomiske kår (samordningsfella og underregulering) og storsamfunnets retorikk tilknyttet «eldrebølgen». Tove Bulls meningsytring – «Alderisme» (med innslag fra Sylvia Labugt) ble sendt både til LOP og Pensjonistforbundet som har publisert artikkelen i sine medlemsblad.  
 • PUiT har videre vært i dialog med både LOP og Pensjonistforbundet for å forsøke å få avklart hva som er de ideologiske forskjellene mellom disse to organisasjonene, og hvordan dette gjenspeiler seg i deres arbeid for medlemmene. Det synes som om det er ulik oppmerksomhet til folketrygden/minstepensjon versus tjenestepensjon. Styret arbeider for å bringe klarhet i spørsmålet.  
 • Styret ønsker å rette oppmerksomheten mot temaet alderdom og endringer, og hvilke utfordringer man kan møte. Styret tar derfor sikte på få belyst problemstillingen på et temamøte i løpet av 2021.  
 • Opplæring i bridge med Claes-Göran Crossner som velvillig læremester ble videreført på begynnelsen av 2020, men man rakk å holde to samlinger før Norge og PUiT måtte stenge ned.  
 • Styret har også fulgt opp dialogen med UiT om å få anledning til å disponere litt mer permanente arealer på Nordlysobservatoriet. Dette har så langt ikke gitt noe positivt resultat. Universitet har konstant plassmangel.  
 • Kontakt med pensjonister i UiT Alta, Harstad og Narvik er fortsatt uavklart. Styret hadde ved starten av året planlagt at PUiT skulle ta turer både nordover til Alta og sørover til Harstad og Narvik, og i tilknytning til disse turene ville det være naturlig å ta kontakt med miljøene på disse studiestedene. Men som kjent, måtte disse planene skrinlegges.  
 • Prosjektet «Registrering av historisk materiale» fikk i stor grad fullført registreringene ved NT-fak og BFE-fak, og fakultetet i Narvik har drevet veldig bra. Etter dette har arbeidet gått over i en mer dvalelignende tilstand. PUiT meddelte til UiT i februar 2020 at prosjektet er lagt på is, men at registrerte data foreløpig er tilgjengelig for Universitetet. Ola Marius Johnsen har i løpet av høsten mottatt ytterligere registreringer fra Narvik.  Videre har Steinar Thorvaldsen registrert og fotografert en del utstyr fra Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) som er meldt inn. O. M. Johnsen vil fortsatt motta slike innspill og integrere registreringene i «databasen». PUiT har ikke fått noen respons fra universitetet på vår statusrapport.  
 1. tillegg har LP (Institutt for lærerutdanning og pedagogikk) tatt ansvar for historisk materiale fra Mellomveien 110 på en god nok måte. Dette har foregått i samarbeid med BEA, Universitetsbiblioteket og arkivtjenesten, med flere. Det har skjedd etter en rekke møter og befaringer på initiativ fra Øyvin Ytreberg. Hovedvekt har vært lagt på å involvere de ansvarlige enheter og ikke på egne initiativ forta registrering eller på annen måte overta prosessene.

 

Registrerings- og bevaringsarbeid har også pågått ved Institutt for geovitenskap (IG), Naturfagbygget, men i forbindelse med ombygging og renovering har registreringsarbeidet stoppet opp. Historisk utstyr er tatt hånd om på en tilfredsstillende måte.  

 • I slutten av november var PUiT så heldig å få gjennomført et julebord, lutefisk på Arctandria. For å få det hele til å gå i hop, måtte arrangementet deles på to kvelder, 25.11. og 26.11.  Til sammen fikk 37 av medlemmene en hyggelig kveld. Alle uttrykte begeistring over å komme ut og treffe andre i denne slitsomme tida. Restauranten hadde også forskriftsmessige smitteverntiltak.  
 • Styret fant det ikke tilrådelig å gjennomføre andre planlagte sosiale aktiviteter i 2020.

Det er nå enighet om at medlemmene i PUiT har anledning til å delta på de sosiale aktivitetene som arrangeres av LOP Tromsø. Likeledes har medlemmer fra LOP Tromsø også anledning til å delta på noen av PUiTs utflukter.   

 

Medlemmer i sentrale verv

 • Tove Bull er fortsatt medlem i Tromsø kommunes eldreråd.
 • Einar Størkersen var delegat til LOPs landsmøte for 2020 (som ble avviklet digitalt 21. og 22.

(januar 2021).

 • Styret har fremmet forslag på Einar Størkersen som styremedlem i LOP.

 

Medlemsmøter

 • PUiT har greid å avholde to medlemsmøte dette året. Det første gikk av stabelen før Norge stengte ned, nemlig onsdag 5. februar. Opp mot 30 medlemmer kjempet seg fram i snøkavet til møtet. Det var flere nyttige diskusjoner og avklaringer som styret finner verdifulle og vil bygge sitt videre arbeid på. Ellers var den store opplevelsen diktopplesning av Helge Stangnes.   
 • Neste medlemsmøte ble holdt onsdag 30. september i Breivika i det nye ILP-bygget (Institutt for lærerutdanning og pedagogikk). Bygget eies av Statsbygg. Det var mange temaer som skulle diskuteres, men vekterstreiken gjorde at møtet måtte være avsluttet innen kl. 16.   

Med både omvisning i et nytt og flott bygg, et par foredrag, orienteringer, diskusjoner om prinsipielt viktige temaer og enkel bespisning, ble tida i knappeste laget. Men responsen fra medlemmene var veldig positive. Bygget har mye moderne teknologi som gjør både forskning og undervisning spennende. 

Mary Brekke holdt et fasinerende foredrag om lærerutdanningen fra den spede oppstart ved seminaret på Trondarnes, den første i Norge og videre flytting til Tromsø.

Einar Størkersen overtok og fortalte om UiT sin lederrolle i utviklingen av lærerutdanningen til masternivå og videre lektorutdanningen.

 

På begge møtene var det en enkel servering.

 

Tromsø, 3. mars 2021