Tilrettelagt transport for personer med nedsatt funksjonsevne,TT-kort

Uttalelse til fylkeseldrerådet i Troms og Finnmark.

Fra Pensjonistforeninga ved UiT, PUiT

UiT-Norges arktiske universitet

POA

Postboks 6050 Langnes

9037 Tromsø

                                                                                                                                           Tromsø, 29. november 2021

 

 

Til Fylkeseldrerådet ved Troms og Finnmark fylkeskommune

 

 

Tilrettelagt transport for personer med nedsatt funksjonsevne, TT-kort

 

Pensjonistforeninga ved UiT, PUiT har erfart at ordningen med TT-kort organiseres og fungerer vidt forskjellig alt etter hvilket fylke brukeren tilhører. En lett sjekk på nettet viser at

  • Viken for andre halvår 2021 bevilger kr 3 100
  • Oslo, 2020 bevilger til 150 enkeltreiser
  • Vestland 2021 bevilger kr 5 500 i ordinær kvote. I tillegg kr. 1 100 til brukere som bor langt fra servicesenter

Det har ikke vært like lett å finne adekvate opplysninger for alle fylkene, ei heller for Troms og Finnmark som muligens har den laveste ordinære satsen. Her erfarer vi at til bruker med sentral bostedsadresse i Tromsø kun ble det gitt kr 2000 i inneværende år. Riktignok kom det en tilleggsbevilgning i midten av november. I tillegg er det også stor forskjell i hvordan fylkene praktiserer ordningen. For eksempel bevilger Oslo (som vist over) til et visst antall turer, mens de andre bevilger et bestemte beløp.

PUiT engasjerer seg i saken fordi mange brukere av TT-ordningen er pensjonister, og i Tromsø kommune (Troms og Finnmark fylkeskommune) er tilskuddet såpass beskjedent for mange, at flere av dem opplever stor grad av isolasjon. En del av transportbehovet blir da avhjulpet av slekt og venner – i den grad slike er tilgjengelig.

For TT-brukere som tilhører den eldre garde, blir det etter hvert færre og færre venner (frafall av naturlige årsaker), så belastningen på de få som er igjen, kan bli ganske krevende både fysisk/psykisk samt økonomisk etter hvert som drivstoffprisene øker og ikke minst når bompengeordningen blir innført i Tromsø.

PUiT viser til forannevnte og anmoder Fylkeseldrerådet ved Troms og Finnmark fylkeskommune om å arbeide for at fylkeskommunen utvider TT-ordningen, og arbeider for at fylkeskommunen så langt det er mulig harmoniserer bevilgningene og ordningen med det som praktiseres i landet for øvrig.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Sylvia Labugt

Styreleder ved PUiT

 

 

Kopi til:

Tromsø eldreråd

LOP Tromsø

Landsorganisasjonen for offentlige pensjonister, LOP, Oslo