Årsmelding 2018

           

 ÅRSMELDING 2018

 

Styret:

Ellen Berit Strand kasserer og kontaktperson, Gerd Wendt, Terje Olsen, Ann Thune og Gertrude Forsberg. 

Revisorer: Erling Hoel  og Inger Aasland. 

Valgkomite: Ingen

Representant i Tønsberg eldreråd:

Inger Aasland

Representant i Færder eldreråd: 

Ellen Berit Strand, varamedlem: Gerd Wendt

Medlemsoversikt:

Pr. 1.1.2019 har laget  103 medlemmer, av disse har 11 ikke betalt kontingent til tross for purring. Det er en nedgang på  30 medlemmer siste året.  Vi har fått 3 nye medlemmer, men på grunn av utmeldinger/dødsfall har medlemstallet gått ned. 

 

Regnskap:

Regnskapet er gjort opp pr. 31.12.2018 med et underskudd på 7410,35 Jfr. revidert regnskap for LOP Tønsberg lokallag  2018. Selv om vi ikke betaler  leie av lokaler på Midtløkken, går vi med underskudd på medlemsmøtene. Det ble i forbindelse med forrige årsmøte foreslått å øke inngangspengene fra 60 til 100 kroner , noe som ble vedtatt . Etter en del reaksjoner fra medlemmer på den store økningen vedtok styret å sette ned til 80 kr. Dette dekker ikke serveringen, som fra høsten 2018 er 96 kr.  pr kuvert. 

Inntektene på egne lotterier har sunket dette året, dette skyldes at vi på tre (av fire) høstmøter ikke hadde loddsalg. 

Portoutgifter har etter hvert blitt en stor kostnad for de fleste foreninger. Derfor sender vi nå informasjon via e-post til de vi har e-postadresse til, noe under halvparten av medlemmene. 

Innkreving av medlemskontingent ble dette året gjort sentralt, av Visma, noe som kostet  3933 kr. Purringer gjorde vi selv. 

 

Årsmøte 2018:

Årsmøte ble avviklet i Midtløkken bo- og servicesenter mandag 12. februar 2018 med 15 medlemmer tilstede. Årsmelding, regnskap og budsjett ble godkjent. 

Valg: Foreningen hadde ingen valgkomite. Ellen Berit Strand og varamedlemmene Ann Thune og Gertrude Forsberg fra det gamle styret sa seg villige til å fortsette ett år til, i tillegg sa Gerd Wendt  og Terje Olsen seg villige til å tre inn. Etter selve årsmøtet ga Ellen Berit noen glimt fra 3 turer i Kina. 

 

Medlemsmøter:

Det er avviklet 7 ordinære medlemsmøter i 2018. 

  • 15. januar : Maria Szacinski leste dikt , Eivind Cudrio (fiolin) og George Hitching (piano) underholdt med musikk. 

  • 12. mars. Erling Dittmann og Knut Steingrimsen:  Tønsberg i et viseperspektiv.  Sanghefter ble delt ut. 

  • 9. april: Per Rosenblad Bruun: Gamle hus i Tønsberg, foredrag og film.  

  • 10.september: ”Fremtidens bibliotek” v. biblioteksjef Tone Moseid. Møtet ble avholdt på Tønsberg og Færder bibliotek, med servering og orientering i  Blackboxen i underetasjen. Etterpå fikk vi en omvisning. 

  • 8. oktober: Ernæring for eldre v/ ernæringsfysiolog Karoline Randsborg.  

  • 12. november: Høstens bøker v. Liv Gade og Lene Lauritsen Kjølner.

  • 10. desember: Julemøte. Organist Marianne Søraa underholdt med musikkk og sang. I tillegg bidro flere av lagets medlemer med gode historier. 

På medlemsmøtene møtte fra 16 (årsmøtet ) til 37 (høstens bøker). 

Turer: 

Torsdag 24. Mai arrangerte vi tur til Nøstetangen Glass og Kolberg gård. På Nøstetangen fikk vi høre om historien til glassverket og demonstrert glassblåsing. 

På Kolberg gård fikk vi servert mat og spennende underholdning. 26 medlemmer og 11 ikke-medlemmer deltok.

Styremøter.

Styret har avholdt 9 styremøter og behandlet 44 saker. Ellen Berit Strand deltok 1. dag på LOPs tillitsmannskurs på Gardermoen i april. 

 

Ellen Berit Strand, styremedlem.