Årsmelding 2020

 

 ÅRSMELDING 2020

 

Styret:

Ellen Berit Strand kasserer og kontaktperson, Gerd Wendt, Terje Olsen, Elin Smenes og Gertrude Forsberg. 

Revisor: Inger Aasland. 

Valgkomite: Ingen

Representant i Færder eldreråd: 

Ellen Berit Strand, varamedlem: Gerd Wendt

Medlemsoversikt:

Medlemstallet har sunket også dette året. Dødsfall og utmeldinger p.g.a alder og/eller sykdom står for noe av nedgangen. I tillegg er medlemmer som i 2 år (etter flere purringer) ikke har betalt medlemskontingent strøket. På medlemslisten står det nå 58 navn, 40 av disse hadde pr. 31.12 betalt kontingent. 

Vi har fått 2 nye medlemmer. 

 

Regnskap:

Regnskapet er gjort opp pr. 31.12.2020 med et overskudd på kr 5020,64, jfr. revidert regnskap for LOP Tønsberg lokallag. 

Medlemskontingenten har vært 330 kr, der 100 kr er lokallagkontingent. Inngangspengene til medlemsmøtene dekket ikke utgiftene til servering, men takket være egne lotterier gikk vi omtrent i balanse.  

Portoutgifter: Det er fremdeles en del medlemmer som ikke har e-post, og som derfor må få informasjon via brev. At portoutgiftene har sunket fra fjoråret er et resultat av nedgangen i medlemstallet og den lavere aktiviteten dette året.  Vi har også fått noen flere e-postadresser.  

 

Årsmøte 2020:

Det ordinære årsmøte ble avviklet i Midtløkken bo- og servicesenter mandag 10. februar 2020 med 19 medlemmer tilstede. Årsmelding, regnskap og budsjett ble godkjent.  

Valg: Daglig leder i LOP hadde tatt på seg arbeidet som «valgkomite», og heldigvis var ett av de yngre medlemmene positiv til å gå inn i styret. Dette gjorde at flere av de sittende var villige til å fortsette enda et år. 

 

Etter årsmøte fortalte lokallagsleder i Telemark  Turid Schüller Sølland om driften i lokallaget. Det er et lokallag som har medlemmer fra hele Telemark, men med hovedvekt fra Grenlandsområdet. Møtene holdes vekselvis i Skien og Porsgrunn. De har årlig en dagstur, men møtefrekvensen er lavere enn det som har vært vanlig i vårt lokallag. 

Medlemsmøter:

Koronaen satte sitt preg på året 2020. Planlagte møter måtte avlyses, men  vi klarte allikevel å gjennomføre 3 medlemsmøter med interessante temaer og flinke foredragsholdere. 

9.mars. Rolf Sikveland: «Nyttige tips for din sikkerhet i bil».  Han har vært 

trafikklærer i 10 år, sensor og rådgiver ved Tønsberg trafikkstasjon i 27 år. 

14.september: Fredrik Wedel Jarlsberg fortalte om sin oppvekst på hovedgården.

12.oktober: Temaet var livsmestring og livsglede. Vår nye domprost, Marta Botne belyste temaet og fortalte dessuten om sitt yrkesliv og utdanning. 

Styremøter.

Styret har avholdt 5 styremøter og behandlet 22 saker. I tillegg har mye kommunikasjon foregått via e-post, telefon og SMS. 

 

 

Ellen Berit Strand