Referat fra årsmøtet 2016

Mandag 11. februar 2016 ønsket leder Anne Lise Aune Lee 35 nye og gamle medlemmer velkommen til Årsmøte på Midtløkken bo- og servicesenter.  En spesiell velkomst til Maria Szacinski som etter årsmøtet ville underholde oss med dikt om livet og relasjoner. Tradisjonen tro startet vi med allsang, og med vår faste pianist Erling Dittmann ved pianoet sang vi alle versene av «Jørgen Hattemaker».

Leder ba deretter medlemmene om ett minutts stillhet for å minnes de av foreningens medlemmer som var gått bort i løpet av det siste året.

Vi gikk så over til årsmøtesakene. Møtet ble godkjent som lovlig innkalt, leder ble valgt som dirigent, og sekretær som møtereferent. Sekretær leste Årsberetningen som ble godkjent.  Kasserer overtok og refererte regnskapet som også ble godkjent.  Kasserer la deretter frem budsjett for 2016, og det var enighet om at vi prioriterer å bruker mere midler til å skaffe gode foredragsholdere til medlemsmøtene våre.

Valgkomiteens leder redegjorde for sitt arbeid og la frem forslag til kandidater.  Leder Anne Lise taket for flott arbeid fra komiteen og gjennomførte valget. Samtlige ble valgt med akklamasjon.

Det nye styrets sammensetning:

Leder Anne Lise Aune Lee (ikke på valg)

Styremedlemmer:  Ellen Berit Strand, (ikke på valg), Marit Lundt Ropstad (ikke på valg), Gertrude Forsberg (ikke på valg), Øivin Eriksen, ny, valgt for to år.

Varamedlemmer:  Ann Thune,(ikke på valg), Rigmor Irene Berg, ny, valgt for to år, Solbjørg Ihlebrekke, ny, valgt for to år.

Revisor:  Bjørn Herlin, ikke på valg, Reidar Ristvedt, gjenvalg for to år.

Vararevisor: Erling Hoel, valgt for to år.

Valgkomite: Leder Inger Johanne Aarvold, gjenvalg for to år, Svanhild Toverud Olsen, (ikke på valg). 

Etter kaffe, rundstykker, åresalg og livlig prat fikk forfatter Maria Szacinski ordet for å dele dikt om relasjoner med oss. Hun hadde valgt ut dikt av mange kjente lyrikere, og også noen av sine egne. Selv om vi er kommet til høsten i livene våre så er det fortsatt mange dører som kan åpnes, og vi må være optimister og se mulighetene, «men livet er en innfløkt dans, og ingen har lært meg stegene». Maria startet med «Ode til livet» av den chilenske forfatter og nobelprisforfatter Pablo Neruda , og fortsatte med både tankevekkende og humoristiske dikt. Leder takket henne med å si at «dette kunne vi sittet og lyttet til hele kvelden!» 

Vår representant i eldrerådet i Tønsberg, Inger Aasland, informerte om aktuelle saker, blant annet at det er bevilget penger til forprosjekt i Vestfold vedrørende satsing på demente; aktivitetssenter/demenslandsby, etter mønster fra Nederland.

Seks glade medlemmer ble eiere av fine vårblomster før leder kunne si tusen takk for fremmøte og ønske god tur hjem.