Referat fra medlemsmøte 12. september 2012

Høstens første medlemsmøte ble avviklet på Frimurerlogen, og Svein-Erik Ekeid kunne ønske 39 medlemmer hjertlig velkommen.

Han innledet møtet med å lese Tove Jansens «Høstvise»,  og med Erling Dittman ved flygelet sang vi «Din tanke er fri».  Dagens tema var «Samhandlingsreformen», og dagens første innleder, Cecilie Haglind fikk ordet.

Hennes oppdrag  var å beskrive reformens hensikt på et overordnet nivå.  Hun er koordinator i «12- kommunesamarbeidet i Vestfold» (www.12k.no). Dette er et interkommunalt samarbeid mellom Andebu, Hof, Holmestrand, Horten, Lardal, Larvik, Nøtterøy, Re, Sandefjord, Stokke, Tjøme og Tønsberg kommune, og representerer knapt 220000 innbyggere.  12K skal arbeide med å utvikle, forbedre og effektivisere kommunenes tjenestetilbud og oppgaveløsning, og sikre erfaringsutveksling og læring gjennom fagnettverk og prosjekter. Målet er «En friskere befolkning og et bedre helsevesen» og det satses på å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre. (Meld.St.16).

Frivillige organisasjoner vil komme til å få en stor rolle fremover. Kommunene overtar ansvaret for pasientene med en gang de er utskrivningsklare, og det stiller store krav til samhandling og samspill mellom sykehus og kommune. Reformen trådte i verk 1. januar i år, og det er mye usikkerhet foreløpig. Erfaring hittil er at det administrative samarbeidet fungerer bra, det strategiske samarbeidet er ikke kommet helt i gang. Haglind konkluderer med at kommunene er gode til å ta imot utskrivningsklare pasienter, men at kommunene bruker ca. 9 % mer ressurser enn tidligere. 

Neste innleder, kommunaldirektør i Tønsberg kommune, Tove Hovland, fikk utfordringen med å fortelle hvordan reformen virker i praksis. Hun ga en fyldig innføring i  hvilke utfordringer reformen utgjør for Tønsberg kommune.  Kommunen har mottatt 5 millioner kr. fra staten, men nesten samtlige kommuner i Norge bruker mere enn det som er bevilget.  Hun mener derfor at kommunene trenger mere penger fra staten for å gjennomføre reformen på en god måte.  Hun påpekte at sykehusene ikke har noen økonomiske insentiver på samme måte som kommunen.  Kommunene må betale kr 4000 pr døgn til sykehuset dersom de ikke kan ta mot utskrivningsklare pasienter. Ikke alle utfordringene skyldes kommunens stramme økonomi. Reformen krever en helt ny måte å organisere tjenesten på, det er stort behov for kreativ nytenking på alle nivåer i helsetjenesten utenfor sykehus, inklusive bedre tilrettelagt fastlegeordning. Dette er en enorm omstrukturering av helsenorge. Hun understreket at det avtegner seg fordeler både for kommunen og innbyggerne og konkluderte med at kommunen står rimelig godt rustet til å møte problemene som avdekkes. 

Foredragsholderne  hadde dessverre for dårlig tid til debatt og spørsmål fra salen.

Etter hyggelig samvær med kaffe og utlodning orienterte Ekeid tilslutt om høstens og vårens foredrag, behov for rekruttering av nye medlemmer, takket for fremmøte og ønsket vel hjem.

210912 Sekr.