Forutsetning for regulering av løpende pensjoner er brutt

Bærumsforeningen for offentlige pensjonister (BOP) er sterkt misfornøyd med den reguleringsmekanismen som legges til grunn for beregning av alderspensjonene.

Hvert år får alderspensjonistene ca. 0.5 % mindre enn de yrkesaktive. En regulering som er ca.0,5 + ca.0,78 = ca. 1,28 % mindre enn hva de yrkesaktive får utbetalt. Dessuten utvikler ca.0,78% seg slik at for hvert år som går, vil alderspensjonistene henge lenger og lenger etter.

 Dette opplever alderspensjonistene som diskriminerende.

Bærumsforeningen for offentlige pensjonister er enig med Hans Erik Pettersen, leder av Pensjonsutvalget i Landslaget for offentlige pensjonister som 23.05.2016 skriver i Aftenposten:

«Forutsetning for regulering av løpende pensjoner er brutt.

Intensjonene i pensjonsreformen var at løpende pensjoner skulle reguleres med et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. Innst O nr. 67 (2008-2009) sier at gjennomsnittet av lønns- og prisveksten, gjennomføres ved at pensjonen reguleres med lønnsveksten og deretter fratrekkes en fast faktor på 0,75 prosent. Fradragsfaktoren er altså en gjennomføringsmetode. Til grunn for faktoren var en gjennomsnittlig reallønnsvekst på 1,5 prosent for de yrkesaktive, jf. OT prp. 37 (2008-2009)

To år på rad har pensjonistene fått en nedgang i realinntekten, og vi vil sannsynligvis i flere år fremover se en realvekst for de yrkesaktive vesentlig lavere enn 1,5 prosent. Forutsetningene for at faktoren på 0,75 prosent er en gjennomføringsmetode for å oppnå gjennomsnittet av lønn og pris, er med andre ord brutt. Det er derfor ikke i samsvar med pensjonsreformen, dens intensjoner, å fastholde en slik faktor av denne størrelsesorden. De som fortsatt vil at pensjonsreformen skal styre reguleringen av løpende pensjoner, må endre reguleringsmekanismen til det det opprinnelig var ment å være: snittet av pris og lønn.

For vår del mener vi at pensjonistene skal ha samme realutvikling i sine pensjonsinntekter som de yrkesaktive i sine lønnsinntekter, på godt og ondt.

Underreguleringen må oppheves.»

Det er de nålevende alderspensjonistene som har lagt grunnlaget for dagens velferdssamfunn gjennom et langt yrkesaktivt arbeidsliv.De  må få samme realutvikling  i sine pensjonsinntekter  som de yrkesaktive får av sine lønnsinntekter.

 Bærumsforeningen for offentlige pensjonister slutter seg helhjertet til kravet om at underreguleringen må opppheves.

Bærumsforenigen for offentlige pensjonister: Ragna Berget Jørgensen og Liv Sundt-Ohlsen

@