Årsberetning 2011

Styret i beretningsåret har bestått av leder Randi Frankrig, nestleder Karin Haug, kasserer Inger Elise Solheim og styremedlemmene Erland Viskum og Randi Retteraasen. Vara: Lis-Britt Erichsen og Johanne Bulterud. Revisorer: Else-Britt Thorsen og Arne Seiersten. Valgkomite: Karl Thelle, Ruth Thelle og Inger Øiestad.

Årsmøter
Årsmøtet 2011 ble avholdt 17. februar.
Det ble avholdt et ekstraordinært årsmøte 29. september pga landsmøtesak nr 8B, økning av sentral kontingent.

Medlemsmøter
I 2011 ble det avholdt fire medlemsmøter. Det har vært bra fremmøte.

17. februar Nye Sykehuset Østfold v/spesialrådgiver Trond Birkestrand. 
Egenbetaling for opphold i sykehjem v/saksbehandler Grethe Weiby. 14. april Eldre menneskers framtid. Situasjonen i vår region v/lege Per K. Skullberg.

29. september Pasient- og brukerombudet v/Hilde Bråthner Johansen, PBombudet i Østfold.

30. november Samhandlingsreformen og Indre Østfold v/virksomhetsleder Eide, ordfører Hals og ordfører Unaas.
Førstehjelp v/instruktør Per Evensen.

Styremøter
I 2011 ble det avholdt åtte styremøter, herav et telefonmøte. 30 saker ble behandlet. Styremøtene holdes hos styremedlemmer, varamedlemmer eller etter medlemsmøter.
Landsmøtet Landsmøtet ble holdt på Sola 24.-26. juni. Delegat: Randi Frankrig. Observatør: Inger Elise Solheim. 

Medlemsutvikling
Pr. 31.12.2011 hadde IØ lokallag 71 medlemmer. Laget fikk fire nye medlemmer i 2011. Fem er utmeldt i 2011 – pga alderdom/sykdom/dødsfall.
Grasrotmidler m.v. I 2011 har laget mottatt kr 325 i Grasrotmidler. Etter søknad fikk laget en kjærkommen gave fra Eidsberg Sparebank pålydende kr 1.500.

Annonsering
Møtene blir med unntak av årsmøte/årets første medlemsmøte annonsert i Smaalenenes Avis. Vi benytter anledningen til å sette inn forhåndsomtaler av møtene og referater i avisen. Dessuten legger vi inn møtet På Plakaten.

Leserinnlegg
I 2011 har vi hatt flere leserinnlegg i avisen. Styret ønsker å gjøre Landslaget for offentlige pensjonister/Indre Østfold lokallag kjent for befolkningen i vårt område.
Randi Frankrig, leder
 

Ekstraordinært årsmøte 29. september 2011
 
1. Landsmøtesak 8 B /2011 – Økning av sentral årskontingent
Den sentrale kontingenten ble vedtatt økt til kr 200 fra og med 2012. Dette pga økte utgifter og for å kunne bidra mer til lokallagene. Det har ikke vært økning av sentral kontingent siden 2007. Lokallagets- og den snetrale kontingenten kreves fortsatt inn av lokallagenes kasserere: Derfor behov for vedtak fattet i lokallagets årsmøte-

Vedtak: Indre Østfold lokallag tar vedtaket i Landsmøtesak 8B, Økning av sentral kontingent til kr 200 fra og med 2012, til etterretning. Årskontingenten blir totalt kr 300. Vedtaket sendes LOP sentralt for informasjon.
Ref. RHKF