Referat Årsmøte 2012

Indre Østfold lokallag innkaller til årsmøte 2013

Vi ønsker velkommen til medlemsmøte og årsmøte torsdag 28.februar 2013. Møtet starter kl 12.00 og stedet er Mysen Metodistkirkes møtelokale.

Til medlemsmøtet kommer Heidi Kirkeby fra IØ renovasjon, hun holder foredrag om kildesortering. Etter dette blir det pause med bevertning og sosialt samvær.

Årsmøteinnkalling.

Årsmøtet 2013 starter etter medlemsmøtet og bevertningen.

Saksliste:

Sak 1.         Valg av dirigent

Sak 2.         Valg av møtereferent

Sak 3.         Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak4.          Valg av tellekorps

Sak 5          Godkjenning av innkalling

Sak 6.         Godkjenning av saksliste

Sak 7.          Årsberetning 2012

Sak 8.          Regnskap 2012

Sak 9.          Budsjett 2013

Sak 10.        Valg

Sak 11         Loddsalg på møtene for å øke inntektene for å gi laget en bedre økonomisk situasjon.

Sak 12        Lokallagets medlemskontingent 2013.

 VEL MØTT!

Med vennlig hilsen fra oss i styret

Referat fra årsmøtet 2012

Møtet fant sted i Metodistkirken med 30 deltakere.
Medlemsmøtet Leder Randi Frankrig ønsket alle velkommen og spesielt ønsket hun de nye medlemmene velkommen. Så ga hun ordet til Olav Nygård og Erik Hageler. De fortalte om sitt arbeid i barnelandsbyen Nytt Håp i Cochabamba i Bolivia og fra reiser i området. De hadde vært der mange ganger.

Olav viste bilder og fortalte om stedet. I 1986 ble den første barnelandsbyen innviet. Norad har bygd den opp. De fem første årene støttet Norad den økonomisk. I dag er det pinsemenigheten og frivillige givere som driver den.

De fleste barna som bor i barnelandsbyen har ikke foreldre eller foreldre som ikke har muligheter for å ta seg av sine barn selv. Det drives kurs og undervisning, bl.a. i hygiene og i det å være ung

Etter at Olav hadde vist sine bilder, spilte og sang Erik sanger fra Bolivia. Det ble en interessant reise i et ukjent landskap for oss som hørte på.

Randi takket dem begge med en rose til hver.

Så var det servering med kaffe, snitter og kake.

Før årsmøtet ble det solgt LOP-kulepenner til kr 25 pr. stk. og informert om grasrotordningen (dvs. at når en person spiller i Norsk Tipping kan laget få inntekt av innsatsen).

Leder orienterte om at LOP har gått ut av Seniorenes fellesorganisasjon (Sf) fra 01.01.12.

Årsmøtet
Etter kaffen var det årsmøte. Randi Frankrig ble valgt til dirigent, Randi Retteraasen til referent. Magne Skadsheim og Laila Frøyset til å undertegne protokollen. Alle sakene ble vedtatt uten anmerkninger unntatt sak 9 Vedtekter for IØ lokallag. Dette var blitt tatt opp av styret og gjort forandringer som styret mener passer bedre for vårt lokallag. Leder leste opp forslaget til forandringen, og den ble godkjent på årsmøtet.

Valg
Karl Thelle la frem valgkomiteens forslag.

  • Leder Randi Frankrig, gjenvalgt for 1 år.
  • Nestleder Karin Haug, ikke på valg
  • Kasserer Inger Elise Solheim, gjenvalgt for 2 år
  • Styremedlem Randi Retteraasen, ikke på valg
  • Styremedlem Lis-Brit Erichsen, valgt for 2 år
  • Varamedlem Eva Gulbrandsen, ny, valgt for 1 år
  • Varamedlem Signe Skarpholt, ny, valgt for 1 år.
  • Revisorer Else-Britt Thorsen og Arne Seiersten, begge gjenvalgt for 1 år
  • Valgkomite Inger Øiestad, Ruth Thelle og Karl Thelle, alle gjenvalgt for 1 år.

Takk Erland Viskum og Johanne Bulterud gikk ut av styret. De fikk blomster og ble takket for
samarbeidet av Randi Frankrig.

På vegne av medlemmene takket Karl Thelle styret for et godt arbeid i 2011.
Randi Retteraasen, referent

@