Referat fra medlemsmøte 18. april 2013

Indre Østfold lokallag av LOP avholdt medlemsmøte torsdag 18.april. 26 frammøtte.

Leder ønsket velkommen og informerte om dagens agenda. Deretter fikk daglig leder Kari Mette Fjell

ved Indre Østfold krisesenter ordet. Hun ga oss et interessant innblikk i krisesenterets innhold, hjelpetilbud og hvorfor det er helt nødvendig at slike tilbud eksisterer. Det første senteret i Norge ble etablert i Oslo, Camilla, med oppstart 1976. Fra 2010 ble tilbudet lovpålagt. I Norge er det nå 46 krisesenter.

Hva er vold: ”Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller å slutte å gjøre noe den vil. Fra Per Isdals bok, Mening med volden.)

Vold preger samhandling. Mor og barn blir hele tiden på ”vakt”, er utrygge og stressede. De påtar seg ofte skyld. Å leve i krise medfører tilbaketrekning, angst, uro, nedsatt hukommelse, manglende struktur med mer.

Internasjonale undersøkelse har vist at 80 – 85 % av barna er tilstede under voldshandlingen. 50 % av menn som er voldelige mot partner, er voldelige mot barna.7 % av menn som ikke er voldelige mot partner er voldelige mot barna.(NIBR 2005).

Krisesentrenes tilbud er til for: Kvinner med eller uten barn, uten øvre aldersgrense som er utsatt for vold i nære relasjoner, eller som er utsatt for menneskehandel, eller de er utsatt for fare for liv eller helse. Unge jenter under 18 år kan få botilbud dersom det er et barnevernsvedtak, da i påvente av annet tiltak.

Lovens formål(2010): *Sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud *Omfatter alle personer utsatt for vold i nære relasjoner(kvinner, barn, menn, rus, psykiatri, funksjonshindrende, menneskehandel). Tilbudet skal inneholde gratis, helårs, heldøgns, trygt og midlertidig botilbud. Det skal inneholde gratis dagtilbud, råd og rettledning på telefon og oppfølging i rehabiliteringsfasen.

I Østfold er det 5 krisesentre. Krisesenteret for menn ligger i Fredrikstad. Indre Østfold krisesenter startet opp i 1984 da med frivillig innsats. 9 kommuner i Indre Østfold samarbeider nå om tilbudet. Tilbudene er: Senteret har døgnåpent, et trygt og godt botilbud, god ivaretakelse av barn, dagtilbud og individuelle samtaler, bistand i kontakt med hjelpeapparatet. Bygget er funksjonelt innredet og utearealene er gode. Det er ingen beboerbetaling. Senteret hoder basisvarer som brød, enkelt pålegg, ris, potet, kaffe og brød. Beboerne ordner selv sine måltider. Det er etablert felles måltid på lørdager og ”kaffekos” på søndager.

I 2012 fikk 58 kvinner og 56 barn mottatt tilbud ved senteret i til sammen 4340 døgn. I tillegg fikk 96 dagtilbud. Hittil i år har 27 kvinner mottatt tilbud.

Det ble stilt spørsmål om hvordan man kan hjelpe når man vet at noen utsettes for vold. Det viktig er at vi ser det, vet det, forteller til den som utsettes for vold st vi ser og aner hva som skjer. Det er viktig at vi er medmennesker som bryr oss OM de som har det vanskelig og tilbyr vår hjelp.

Tusen takk til Kari Mette som ga oss god innsikt i hva et krisesenter er, hva de tilbyr og hvem de er til for. Det er viktig å ha innsikt i og kunnskap om denne typen hjelpetiltak, og å vite at det finnes mennesker blant oss som har det vanskelig.

I pausen var det sosialt samvær, loddsalg og bevertning med snitter, kaker, te og kaffe.

Etter dette informerte leder om LOP saker: Bla. om statsstøtten, digital journal for landets innbyggere og gaver.

Sarpsborg lokallag av LOP inviterer andre Østfoldlag med på sommertur. Turen går 19.juni til Ocarshall og til Roald Amundsens hjemsted på Svartskog. Begge steder med guid. Deretter går turen innom Sandviken for middag og kaffe. Interesserte henvender seg til Randi.

Inger Elise informerte om en forespørsel fra Eidsberg kommune. Det gjaldt spørsmål om noen kunne tenke seg oppdrag som støttekontakter og hvor interesserte kunne henvende seg. Det er stort behov for voksne støttekontakter.

Dagens andre tema var ”Fjella - Trømborgfjella i ord og bilder ”ved Svein Syversen.

Områden i Eidsberg, Rakkestad og Marker kaldt Fjella er mektige skogsområder. Navnet har en benyttet fra ca 1600 tallet etter det man har funnet i gamle rettsprotokoller. Svein har store kunnskaper om Fjella, han har skrevet en innholdsrik bok, ”Fjella i Indre Østfold” utgitt i 2005. Han skriver nå bok nummer to. Han fortalte om gamle boplasser, gravplasser, jaktmetoder, dyregraver, tømmerfløting, forsøk på gruvedrift for å skaffe kvarts og glimer, helsebringende kilde, steining av en kvinne og mye mer. I den helsebringende kilde ble det funnet sølvmynter. På 1700 tallet var det et 50 talls setre i virksomhet i Fjella området.

Vi så flotte bilder og fikk fortalt gamle og nyere historier. Vi fikk vite om flere flyslipp av våpen og annet nødvendig utstyr, mottak og gjemming av disse under annen verdenskrig.

Mange av historiene som ble fortalt var med alvor, men det ble også ble fortalt historier med humor. Latteren satt løst mang en gang løst hos oss som var tilstede.

Fjella er et flott turområde med mange muligheter. Man kan velge korte eller lange turer. Man kan bade, man kan fiske. Når vinterne bringer skiføre er oppkjørte skiløyper. Vi kan få fine natur opplevelser og muligheten til å kjenne på roen og det gode liv ved å tilbringe tid ute i naturen. Stor takk til Svein for ord og bilder.

 

Ref. Randi Frankrig

@