Medlemsmøte 20. november 2012

Ph.D. Steinar Opstad var foredragsholder for 34 medlemmer tirsdag 20. november i Fritznerbakken aktivitetssenter. Tittelen på foredraget var  Hemmelige ordner i Sarpsborg.

Vi fikk høre hva en orden er oghvilken betydning den har – en sammen slutning av personer som arbeider for et beskrevet mål, f.eks. utvikling av en selv, hjelp til nødstilte e.l. Ordenen har derfor både en etisk og en humanitær side: Den etiske siden er rettet mot det enkelte medlem og den humanitære mot samfunnets behov.

Den Frimurerske orden er gammel, grunnlagt i opplysningstiden i Europa. I Norge ble den første frimurerlosjen stiftet 24. juni 1749. Ordenen er inndelt i et gradssystem. Medlemmene arbeider seg oppover i en pyramide.

Steinar Opd\stad fortalte at de ordener som arbeider i Sarpsborg ikker hemmelige. Vi har tilgang til både deres lover og medlemslister på nettet. Hva er da hemmlige? Det hemmelige er hva som skjer i de enkelte gradene.

Mye tyder på at ordener fantes i antikkens Egypt og Babylon. Rundt år 1100 ble ordensvesenet dokumentert i Europa. Først ute var de meget omtalte Tempelridderne. Noen ord fra foredraget om Frimurerne: Dokuemntert fra 1400-tallet, omfattende og spennende, springer ut fra middelalderens kaugsvesen. Et kaug var den gang en blanding av fagforening og brorskap, god nytteeffekt av yrkeshemmeligheter, støtte i «lønnsforhandlinger» m.m. Frimureriet er både åpent og lukket. Møtenes innhold er lukket, men formålet er kjent. Temaet var omfattende og spennende – vi ønsker foredragsholderen velkommen tilbake!

Ref. Ellen Mikkelsen, leder

@