Referat fra årsmøte 2012

Referat fra årsmøtet 21. februar 2012
 
Årsmøtet ble avholdt på Fritznerbakken aktivitetssenter kl. 1200-kl. 1400. Leder Ellen-Marie Mikkelsen ønsket velkommen. 36 stemmeberettigede medlemmer var til stede. Årsmøtet var kunngjort i dagspressen i rett tid. Styret har ikke mottatt merknader til innkallingen. Ellen-Marie Mikkelsen ble valgt som møteleder, Han Fladstad som referent. Til å undertegne protokollen ble Steinar Lund og Arild Auberg valgt.

Årsmøtet
Årsberetning for 2011 ble delt ut og gjennomgått av sekretær Hans Fladstad. Ingen merknader.
Kopier av revidert regnskap 2011 ble delt ut og gjennomgått av kasserer Tore Coward. Ingen merknader.
Tore Coward orienterte om hvorfor vi ikke endrer på kontingenten på kr 250.

Saker til behandling
Styret har ikke mottatt noen saker til behandling på årsmøtet fra medlemmene. Styrets forslag til vedtakter ble framlagt og vedtatt med følgende kommentar: I vedtektene §7 står det Ekstraordinært møte. Det skal stå: Ekstraordinært årsmøte.

Valg
Valget ble ledet av valgkomiteens leder Torill Johansen. Valget fikk følgende utfall i henhold til valgkomiteens forslag:
Leder: Ellen-Marie Mikkelsen (gjenvalg for 1 år)
Styremedlemmer: Tore Coward (ikke på valg), Hans Fladstad (ikke på valg) og Hildur Østensen (ny, for 2 år).
Varamedlemmer: Frida Øvrevik og Synnøve Roald (begge nye og for 1 år).
Revisorer: Lisbeth Johansen og Kjell Johansen (begge gjenvalgt for 1 år), vararevisor Gordon Helgesen (gjenvalgt for 1 år)
Valgkomite
Ellen-Marie Mikkelsen foreslo følgende nye valgkomite: Leder Erling Loraas (på valg) og medlemmene Torill Johansen (på valg) og Yngvar Brusevold (ny). Alle enstemmig valgt for 1 år.

Etter årsmøtet underholdt Per Olaf Toftner og Per Matisen oss med sang og musikk.
Hans Fladstad, referent      Steinar Lund      Arild Auberg

@