Skjerming av levealdersjustering av uføre: Fullt gjennomslag for LOP

17. juni 2014

LOP har fått fullt gjennomslag i Stortingets Arbeids- og sosialkomite i forhold til skjerming av levealdersjustering av uføre. Stortingskomiteen har avgitt innstilling vedrørende stortingsproposisjon 66. Når det gjelder skjermingstillegget viser flertallet, alle unntatt H og Frp, til LOPs innvending til lovforslaget som ble fremsatt i høringsmøtet og i notats form til komiteen.

Det var leder for LOPs pensjonsutvalg, Hans Erik Pettersen, som deltok i høringsmøtet i Stortingets Arbeids- og sosialkomite. Pettersen har gjort en svært grundig jobb med dette arbeidet, noe som nå har ført til full uttelling for LOPs synspunkter i komiteen. UTDRAG FRA KOMITEENS INNSTILLING: Komiteen viser til Innst. 80 L (2011–2012) jf. Prop. 130 L (2010–2011). I proposisjonen foreslo daværende regjering Stoltenberg II, at uføres alderspensjon i utgangspunktet skulle levealdersjusteres etter samme regler som yrkesaktives alderspensjon, men at årskullene 1944–1951 fra 2011 skulle få en delvis skjerming for virkningen av levealdersjusteringen med 0,25 prosentpoeng fordi det knyttet seg usikkerhet til hvordan arbeidsføre ville tilpasse seg de nye reglene. I 2018 skulle det så vurderes hvordan skjermingen skulle videreføres, basert på arbeidsføres faktiske tilpasning til den nye levealdersjusteringen og utviklingen i antall uføre. Begrunnelsen fra daværende regjering var at grunnlaget for en permanent regel var for spinkelt. Regjeringen Solberg foreslår nå, med utgangspunkt i Sundvoldenerklæringen, å oppheve ordningen med skjermingstillegg for uføre født fra og med 1948. Det innebærer at uføres alderspensjon heretter levealdersjusteres på samme måte som alderspensjonen til arbeidsføre. Komiteen viser til Stortingets høring i saken, der Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) ber om at Stortinget opprettholder sitt tidligere vedtak om delvis skjerming og ny vurdering før 2018, da man på det tidspunktet vil ha bedre kunnskap om hvordan arbeidsføre faktisk tilpasser seg den nye levealdersjusteringen av alderspensjonen. LOPs begrunnelse er at uføre får en dobbelt ulempe ved at de har lavere inntekt enn yrkesaktive i tiden før alderspensjonering, samtidig som de er avskåret fra muligheten til å jobbe lenger for å motvirke effekten av levealdersjusteringen. Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, støtter de synspunktene LOP fremmet i høringen. Flertallet viser i den forbindelse til Stortingets vedtak 12. desember 2011, der Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre ga sin tilslutning til regjeringen Stoltenberg II sitt forslag om delvis skjermingstillegg i alderspensjonen til uføre født 1947–1951, med ny vurdering i 2018. Flertallet støtter derfor ikke regjeringens forslag til endringer i folketrygdlovens § 19-9 a,overskrift og første ledd.  
Hele innstillingen kan leses her
Les LOPs sak om LOPs deltakelse i høringsmøtet her

videobilde.jpg
@