Vi trenger et statsbudsjett med bedre eldreprofil!

Her kan du lese det siste leserinnlegget til lokallaviser som vi har sendt inn.

Regjeringen har lansert eldrereformen «Leve hele livet» med brask og bram, men både denne satsingen og andre løfter til pensjonistene blir ikke til annet enn fagre ord og gode intensjoner i det fremlagte forslaget til statsbudsjett for 2019. Bevilgningen til den nye eldrereformen er kun på 48 millioner, og får dermed en svært liten effekt.

I forslaget til statsbudsjett ligger også innstramningene i helse- og sosialsektoren, dette vil i sin tur føre til at kommunen må overta mange pasienter og pleietrengende som eller kunne blitt behandlet av sykehusene. Pasientene havner da dels hos kommunen og dels hos pårørende som slett ikke alltid har krefter og kompetanse til å ta på seg slike oppgaver. Kommunesektoren har en vesentlig rolle når det gjelder tilbud om, og tilgjengelighet til, offentlige velferdstjenester. Ikke minst for pensjonistene er det derfor av avgjørende betydning hvilke økonomiske ressurser kommunesektoren rår over. Forslaget til statsbudsjett lover ikke godt i så måte.

Vi ser også at det særskilte skattefradraget for pensjonister, som var ment å kompensere for økningen i trygdeavgiften for denne gruppen, bli ytterligere svekket, samtidig som differansen mellom yrkesaktive og pensjonister i minstefradraget øker ytterligere. Jeg håper derfor at det endelige statsbudsjettet for neste år får en langt bedre eldreprofil enn det forslaget som nå ligger på bordet.

 

Kjell Mellemberg

@