Årsmelding 2011

Målsettinga for LOP er å skape trygghet og verdighet for oss  og sikre rettighetene våre slik at vi får trygge og gode levekår i en meningsfylt alderdom. Vi ønsker å gi medlemmene våre en sosial møteplass med kaffeprat for den som ønsker det og et møteprogram med aktuelle, interessante emner.

Vi har møter på Rica Victoria Hotel den første onsdagen i hver måned, unntatt i juli og august. Årsmøtet og Julemøtet kan få andre dager/datoer.

STYRET – TILLITSVALGTE
Styret har det siste året bestått av
Kari Korsæth, leder
Per Rasmussen, nestleder
Jan Eirik Svae, kasserer
Arne Norborg, sekretær
Ragnhild Tangnes, Per Presthus, styremedlemmer
Tordis Blikberg, Signy Iversen, Marit Innset, varamedlemmer 
Det har i kalenderåret 2011 vært holdt ni styremøter i forkant av medlemsmøtene.
Revisor: Ole Bjerke med vara Svein Tømmerhaug
Eldreutvalg: Torkjell Haustveit, Aagot Flagstad, Randi Pettersen
Turkomite: Else Marie Ardem, Ida Boldermo, Randi Engeli
Valgkomite for 2012: Arne Engen, Kåre Johansen, Jorunn Granlund. Vara: Polly Westlie

REPRESENTASJON
Aagot Flagstad var inntil landsmøtet 2011 møtende vararepresentant til sentralstyret. På landsmøtet ble hun valgt til medlem av sentralstyret.
Torkjell Haustveit var i forrige periode leder av eldrerådet i Lillehammer. Han ble valgt inn igjen for perioden 2011-15.
Per Rasmussen er medlem av LOPs sentrale Helse- og omsorgsutvalg.
Jan Eirik Svae er leder for LOPs sentrale Turutvalg.
Kari Korsæth var leder for valgkomiteen for LOP sentralt til landsmøtet.

ØKONOMI
Medlemskontingenten var for 2011 kr 250 hvoran kr 150 gikk til LOP sentralt. Landsmøtet 2011 vedtok å heve den sentrale kontingenten til kr 200. Vi ser oss derfor nødt til å foreslå å heve vår kontingent til kr 300 fra 2013.

ELDREUTVALGET
Målet for Eldreutvalget har vært å følge med i det som skjer og orientere styret i LOP om aktuelle saker. Samhandlingsreformen kan gi helt nye utfordringer, og det blir viktig med godt samspill med sentrale organer i LOP og andre pensjonistgrupper.
I 2011 ble det vedtatt at bygggingen av Helsehuset skulle starte. Det blir 40 plasser i nytt bofellesskap tilpasset beboere med demens. Det gamle bygget blir omdisponert til andre formål. Det blir ingen økning i antall plasser. Bofellesskapene på Skårsethlia og S. Ål har blitt utvidet med hhv fem og sju senger. Fra 2011 ble det bestemt at plassene på Helsehuset kan reduseres og variere mellom 181 og 173 plasser. Hjemmesykepleien skal primært gi pasientene den pleie og omsorg de trenger. Det har hittil i år ikke oppstått noen akutte situasjoner, men det er stadig pasienter på venteliste.
Samhandlingsreformen starter i 2012, men heldigvis har Lillehammerregionen fått en tjuvstart med «Kom-ut»-sengene og i 2011 TRUST-prosjektet. Det har omfattet 12 korttidsplasser på Helsehuset, fem av plassene er en palliativ enhet. Oppbygging av kompetanse er helt avgjørende for den nye reformen.

TURKOMITEEN
Turkomiteen planla og gjennomførte to turer i 2011.
2.-7. juni: Busstur til Sør-Vestlandet – Risør, Stavanger med «Flo og Fjære», baroniet Rosendal og siste overnatting i Morgedal.
1. september: Høsttur til «Bjørnsonvegen» – til forestilling på Det hemmelige teater, middag på Kulturstua Ro og omvisning hos kunstnerne på Skomakerstua.

MEDLEMSTALL OG VERVING
Laget har nå 476 medlemmer. Det er noen færre enn ifjor; noen har gått bort, noen har gitt opp pga sykdom og alder og noen har flyttet. Vi har alle ansvar for å verve medlemmer.
KONTAKT MED SENTRALE MYNDIGHETER
Det nye sentralstyret er aktive pådrivere i å fremme våre rettigheter. Lokallaget holdes orientert om hva som er på gang. Vi er glad for å ha Aagot Flagstad med i sentralstyret. Hun vet hva som rører seg lokalt og kan bringe det videre.

KONTAKT MED MEDLEMMENE
Styret sender årlig ut to informasjonsbrev til medlemmene – Sommerbrev og Novemberbrev samt årsmøteinnkalling m.m. i januar.

AVSLUTNING
Styret takker alle tillitsvalgte for innsatsen i 2011. Takk til alle medlemmer som slutter opp om det viktige arbeidet for offentlige pensjonister. En spesiell takk til Tor H. Hauge som år etter år kopierer alle trykksaker som blir sendt ut, og til Jorulf Svergja som har samlet og systematisert de notatene som Tollef Beitrusten etterlot seg.
Vi ser fram til et nytt arbeidsår med framgang for lokallaget og for LOP! 
 
Lillehammer, 4. januar 2012
Per Rasmussen   Kari Korsæth   Jan Eirik Svae   Arne Norborg   Ragnhild Tangsnes   Per Presthus

@