Referat årsmøte 2012

Protokoll fra årsmøte på Rica Victoria Hotel onsdag 15. februar 2012 kl. 1200 – kl. 1300

Saksliste
1. Godkjenning av innkalling og saksliste: Godkjent.
2. Leders innledning: Godkjent.
3. Valg av sekretær og to til å underskrive protokollen
Per Rasmussen ble valgt som sekretær, og Torkjell Haustveit og Reidun Brunsvik til å undertegne protokollen.
4. Valg av dirigent

Kari Korsæth ble valgt til dirigent.
5.  Styrets årsberetning for siste kalenderår
Årsberetningen ble godkjent – økonomidelen ble behandlet under punktene 6, 7 og 8.
6. Revidert regnskap for 2011: Godkjent.
7. Fastsettelse av kontingent, jfr. årsmelding
Årskontingenten ble vedtatt hevet fra 2013 fra kr 250 til kr 300.
8. Budsjett for 2012: Godkjent.
9. Valg
Valgkomiteen ved Kåre Johansen la fram sin innstilling til nytt styre for 2012 og leder Kari Korsæth la fram styrets forslag til ny valgkomite for 2013. Følgende styre ble enstemmig valgt:
Leder for 1 år: Per Rasmussen
Nestleder for 2 år: Liv Abrahamsen
Styremedlemmer for 2 år: Trygve Bjark og Anja Marjata Tande
Varamedlemmer for 1 år: Magne Bråten, Lise Brænd og Kåre Johansen
Revisor for 1 år: Ole Bjerke
Vararevisor for 1 år: Svein Tømmerberg
Eldreutvalg for 1 år: Torkjell Haustveit, Randi Pettersen og Aagot Flagstad
Turutvalg for 1 år: Else Marie Ardem, Ida Boldermo og Kirsti Johnson
Vararepresentant til valgkomiteen: Tor H. Hauge
Valgkomite for 2013: Kari Korsæth, Tordi Blikberg og Polly Westlie
Per Rasmussen, referent    Torkjell Haustveit (sign.)  Reidun Brunsvik (sign.)

@