Årsmelding 2013

2013 ble vel et år på det jevne. Noen medlemmer er gått bort, og vi vil minnes dem. Vi får håpe på muligheter for å verve nye, og ikke minst få muligheten til å arbeide for å bedre pensjonistenes kår. Dette vil alltid være i fokus.

STYRETS ÅRSMELDING FRA 23, JAN. 2013 – 28. JAN. 2014.01.14

 

1. FØLGENDE BLE VALGT INN I STYRET PÅ ÅRSMØTET 23. JAN. 2013:

Karl A. Johansen ble valgt til leder for 1 år. Følgende styremedlemmer:  Bjørg Flo Nilsen, Barbara Alnæs, Jorunn Blikaas og Tor Larsen. Som vararepresentanter til styret ble valgt Magnus Polden og Marie Sundet. En tredje vara skulle velges senere, men dette ble ikke gjort.

Som revisorer ble Harald Søbstad og Einar Dahle valgt for ett år.

Til ny valgkomite ble valgt Øyvind Wæraas, John Røkkum og Harald Søbstad.

Vara: Sonja Wæraas.

På styremøtet 29.01.13 konstituerte styret seg slik:

Leder:             Karl A. Johansen         (valgt direkte for 1 år)

Nestleder:       Bjørg Flo Nilsen          (1 år)

Sekretær:        Tor Larsen                  (2 år)

Kasserer:         Jorunn Blikaas                        (2år)

Styremedl.      Barbara Alnæs           (2 år)

Varamedl.:      Magnus Polden          (1 år)

Varamedl.       Marie Sundet             (1 år)

 

2. ORGANISASJON

Styremøter: Det har vært holdt 6 styremøter, 1 mindre enn siste år.

Medlemsmøter: Det har vært holdt 8 medlemsmøter i 2013, ett mer enn i fjord.

Oppmøtet har vært fra 11 til 18 medlemmer tilsammen 125. I snitt i overkant av 15 på hvert møte.  Det er det høyeste antall medlemmer som har vært på møtene. Målet har vært ca. 20 medlemmer på møtene, noe vi ikke har lyktes helt med, men vi prøver igjen.

 

På medlemsmøtene i 2013 har vi hatt følgende foredragsholdere:

Årsmøtet 23. jan.:      Elen Lein, pensjonsrådgiver i LOP sentralt (17+2 medl.)

Medl.møte 26. feb.:   Stein Sættem og Asbjørn Ersvik «Brakkan etter krigen» (18)

Medl.møte 11.april:   Liv Inger Korsnes forteller om demenstilbudet i Kr.sund (18 medl.)

Medl.møte 30. mai:   Tor Larsen «Nordlandet» (13 medl)

Medl.møte 28. aug.:  Diskusjon om samarb. med andre pensjonistorg. i Kr.sund (16 medl)

 Medl.møte    3. okt.: Hedwig Wist «Tilbakeblikk på prologen til Kristiansund’s 250 års jubileum» (11medl)

Medl.møte 29. okt.    Odd Williamsen kåserer om Kristiansund’s byvåpen (12medl)

Medl.møte   5. des.:   Stein Sættem og Asbjørn Ersvik forteller/viser lysbilder om gamle julekorttradisjoner i Norge (18medl.)

Kontakt med medlemmene.

Det har ikke vært ringt rundt til medlemmene for å oppfordre dem til å komme på møtene. Derimot har det vært satt inn en epistel i avisa den dagen medlemsmøte holdes.  Det har vært sendt ut 3 info-skriv til medlemmene.  Medlemmer med e-post, har fått info gjennom denne, alle andre har fått det med  brev.

Medlemstall

Vi har gjennom 2013 fått 5 nye medlemmer. Vi har hatt 1 utmelding, og to er gått bort, slik at medlemstallet pr. 31. des. er 54. Vi fortsetter imidlertid vervingen, og ser ganske lyst på situasjonen mht. nye medlemmer.

Eksterne kurs/møter

Kasserer Jorunn Blikaas og leder Karl A. Johansen deltok i et kurs på Gardermoen i oktober. Det ble besluttet å delta på Gardermoen i stedet for i Trondheim. Dette fordi at i Trondheim måtte vi enten ha kommet for sent til oppstart, e3ller reist før kurset var ferdig.

Turvirksomhet

Den 16 september reiste  14 medlemmer på tur til Angvika gamle handelssted. Styret besluttet å sponse medlemmene med 100 kr hver til denne utflukten.

Andre aktiviteter

Stand: Leder og sekretær stod på stand på Kjøpesenteret «Storkaia Brygge.» Interessen må en si var tilfredsstillende, men innmeldingene uteble.

Eldres Hus: Bjørg Flo Nilsen og Karl A. Johansen har vært gjenvalgt til  styret for Eldres Hus. Dert er også andre fra LOP som har gjort en meget formidabel innsats der; Jorunn Blikaas; Marie Sundet; Barbara Alnæs; Tor Larsen og Øyvin Wæraas. John Røkkum er pr. dato styreleder der, og Magnus Polden har vært benyttet som foredragsholder.

Eldredagen ble arrangert med ny rekordoppslutning. Også her spilte LOP en viktig og sentral rolle, både i arrangementskomiteen, kjøkkenet og ute i salen

Besøk fra Trondheim: Under operafestukene ble vi bedt om å bistå Trondheim LOP med diverse ting. Vi arrangerte tur med Sundbåten,  «Nordic Light»-utstilling mm. Dette var mulig fordi vi har en sekretær som heter Tor Larsen. Vi høstet mange flotte lovord.

Byens Eldreråd: Her er LOP-medlem Rolf Sverre Fostervold leder og Øyvind Wæraas medlem.

KFPO: Her er LOP-leder og R. S. Fostervold med i en gruppe for å utarbeide forskrifter som snart skal ut på høring til de andre pensjonistorganisasjoner i Kristiansund.

Veien videre

2013 ble vel et år på det jevne. Noen medlemmer er gått bort, og vi vil minnes dem. Vi får håpe på muligheter for å verve nye, og ikke minst få muligheten til å arbeide for å bedre pensjonistenes kår. Dette vil alltid være i fokus.

 

Vel møtt på årsmøtet

Karl A. Johansen

Leder

Dokumenter

@